Tag Archives: Onderzoek

Onderzoek partnerschap ouders en school in Den Haag

Unknown-1

Wethouder Ingrid van Engelshoven

Onderzoek
Peuterspeelzalen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en ROC’s  in de gemeente Den Haag nemen deel aan een onderzoek naar vormen van partnerschap ouders en school. Het onderzoek van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen wordt op de finale onderdelen uitgevoerd en ook gerapporteerd door dr. Frederik Smit.

Opbrengst
Wethouder Ingrid van Engelshoven van de Gemeente Den Haag krijgt met de onderzoeksresultaten inzicht in de relatie ouders en onderwijsinstellingen én gepercipieerde effecten van o.a. pedagogisch partnerschap en medezeggenschap op de schoolcultuur, prestaties en welbevinden van leerlingen.

Tip
Tip 7 Start een nulmeting op jouw (voor)school
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Advertenties

Opstellen schoolrapport Roemer Visscher College, onderzoek ouderbetrokkenheid

logo_81cd0a1e88a4a9a60c99c907975ee2c9

Vandaag op pad naar het Roemer Visscher College in Den Haag.

Met dit onderzoek brengt het ITS in kaart waar scholen in Den Haag staan met ouderbetrokkenheid.

Wat gebeurt er op scholen, hoe ervaren ouders dit en hoe verhoudt zich dit tot het actief in positie brengen van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind?

Optimaliseren partnerschap ouders en (voor)school. Monitor voorschoolse voorzieningen en basisscholen in de gemeente Arnhem

Unknown-45

Monitor
Expertisecentrum Ouders, school en buurt ontwikkelt een monitor om de relatie ouders en (voor)school in Arnhem te optimaliseren.

Inzicht effecten op kinderen
De monitor biedt de drie gezamenlijke schoolbesturen Primair Onderwijs in Arnhem (De Basis, Delta, Fluvius) en de Gemeente Arnhem inzicht om te bepalen of de aanpak van de Stichting PAS (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking) en de Stichting Actief Ouderschap op (voor)scholen wat betreft het optimaliseren van de relatie ouders en (voor)school effecten heeft op de kinderen.

Contactpersoon: Frederik Smit.

Opdrachtgever:  Stichting PAS.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Onderzoek functioneren Rotterdams beleid relatie ouders en school

Met mijn collega’s Menno Wester en Jos van Kuijk doe ik een onderzoek naar het functioneren van het Rotterdams beleid wat betreft de relatie ouders en school.
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en surveys onder directies en ouders PO en VO naar succesfactoren.

Image

Uitgangssituatie
Minister van Onderwijs (Marja van Bijsterveldt) en wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin van Rotterdam (Hugo de Jonge) vinden de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van groot belang voor de leerprestaties en het welbevinden van de leerlingen.

Initiatief
Het onderzoek is een initiatief van het actieprogramma Beter Presteren en JOS, gemeente Rotterdam.

Uitvoering
Het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen voert het onderzoek uit.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in wat de effecten zijn van beleid om onderwijsondersteunend gedrag van ouders en educatief partnerschap tussen ouders en school te optimaliseren. Wanneer leidt beleid tot aantoonbaar hogere onderwijsresultaten en wat zijn de succesfactoren?

Waar gaat het onderzoek over?
Vier belangrijke thema’s komen in de vragenlijst aan de orde: relatie ouders en school, onderwijsondersteunend gedrag van ouders; educatief partnerschap tussen ouders en school en effecten ouderbetrokkenheid.

Wanneer?
Onderzoek nu online! www.its-nijmegen.nl/oudersenschool

Meer informatie
Frederik Smit ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt Radboud Universiteit Nijmegen f.smit@its.ru.nl

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/functioneren-relatie/