Tag Archives: Frederik Smt

Meer allochtone ouders in medezeggenschapsraad. Stand van zaken monitor ouderbetrokkenheid

images-49

Allochtone ouders
Allochtone ouders zijn vaker vertegenwoordigd in inspraakorganen en spelen een belangrijkere rol bij de medezeggenschap in het onderwijs. De tweede generatie niet-westerse allochtonen doet wat de eerste generatie Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders niet deden: zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Dat blijkt uit het onderzoek van de onderzoeksbureaus Panteia en ITS Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van OCW.

MR Magazine
Artikel van Frederik Smit is verschenen in MR Magazine. Wolters Kluwer (april 2015). Een verhelderend gesprek met de Surinaamse, hogeropgeleide, Rachel Cairo (38). Zij is voorzitter van de medezeggenschapsraad van de katholieke basisschool de Bavokring in Rotterdam-Kralingen.
MeControlXXLUserTile
Rachel Cairo, voorzitter medezeggenschapsraad De Bavokring

Meer weten?

Hoe ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap ouders, school en buurt stimuleren? • Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties? • Hoe de medezeggenschap vormgeven? • Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?

Kijk eens bij de onderstaande literatuur
”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

”Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Goed onderwijs. Goed bestuur. Ouders als kwaliteitsbewakers

poraadgoedbestuur

De gemeente Rotterdam wil ouders via een ouderplatform bij het onderwijsbeleid gaan betrekken. Zij krijgen zo een stem om aan te geven wat zij belangrijk vinden en functioneren tevens als kwaliteitsbewakers van het onderwijs in de stad.

Volgens de wet is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Een van de kenmerken van de Wet goed onderwijs goed bestuur is dat het bevoegd gezag zich houdt aan de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarin is geregeld dat bestuurders, ouders, werknemers en in het voortgezet onderwijs leerlingen elkaar ontmoeten bij de medezeggenschap.

De veronderstelling is dat er sprake is van een ‘betrokken omgeving’ die de mogelijkheden benut om via inspraak de kwaliteit van het bestuurlijk handelen te beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt echter dat ouders onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op het kwaliteitsbeleid. De gemeente Rotterdam wil daarom individuele ouders direct bij het onderwijsbeleid gaan betrekken.

Frederik Smit (2013). Ouders als kwaliteitsbewakers. Meedenken over onderwijs in Rotterdam. MR magazine, 28 (7), 4-7. november 2013.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=295

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Thema-avond ouderbetrokkenheid met een politica, een wetenschapper en een bestuurder

LoesYpmainblauw
Frederiksmitclose JulesSKSWWWoerden

Loes Ypma, Frederik Smit en Jules van Brecht

Op maandag 11 maart organiseren de directeuren van basisscholen De Wegwijzer en De Regenboog in Woerden een thema-avond over ouderbetrokkenheid voor ouders in de medezeggenschapsraad (MR), leden van ouderverenigingen en medewerkers / directies van de scholen van Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied (SKSWW).

Onderwerpen
• Ouders en leerkrachten als partners in opvoeden, een mooie kreet maar hoe zorg je nu dat het niet bij een kreet blijft?
• Hoe bevorderen we de communicatie tussen school en ouders MR en oudervereniging?
• Hoe omgaan met positieve en negatieve informatie van ouders in MR en oudervereniging?
• Hoe krijg je ouders op een informatieavond van de MR en de oudervereniging?
• Hoe zorg je dat je school in de wijk staat?

Gasten
• Loes Ypma, voormalig wethouder JONG in Woerden en nu lid Tweede Kamerfractie PvdA
• Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
• Jules van Brecht, voorzitter College van Bestuur van onze stichting SKSWW

Agenda
19.00 u Inloop en welkom.
19.15 u In gesprek met Loes Ypma.
19.30 u Frederik Smit: Inleiding en dialoog met de zaal.

Pauze/werkvormen om mensen met elkaar in gesprek te
laten gaan en het uitwisselen van good practices.

21.45 u Afsluiting en gelegenheid tot napraten met een
drankje over ouderbetrokkenheid en daar invulling aan
te geven.

Locatie: KBS De Wegwijzer
Essenlaan 1
3442 JE Woerden
0348 41 41 50