Category Archives: universiteit

Ga scrummen!

betteke

Frederik Smit in gesprek met hoogleraar Betteke van Ruler en Lise van Oortmerssen over effectief vergaderen en scrummen.

Betteke van Ruler en Lise van Oortmerssen
Lise van Oortmerssen deed een promotieonderzoek naar conversatiepatronen in bestuursvergaderingen. Betteke van Ruler is een aanhanger van de scrummethode en schreef er een aardig boekje over.

Scrum
Een specifieke vorm van vergaderen: ’de scrum’. Deze techniek is bedacht door de Japanners Nonaka en Takeuchi om software te ontwikkelen in complexe projecten. Kleine, goed samenwerkende en multidisciplinaire teams leveren in korte tijd het beste resultaat. Scrum is een term uit het rugbyspel, waarbij spelers op een georganiseerde wijze samenwerken om een doel te bereiken.

MR magazine
Eind februari verschijnt een artikel van Frederik Smit in MR magazine over vergaderen en scrummen.

Uitgeverij SWP
Vorige week is bij uitgeverij SWP Amsterdam verschenen de uitgave:
‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen’.
http://www.swpbook.com/auteurs/633
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Goed onderwijs. Goed bestuur. Ouders als kwaliteitsbewakers

poraadgoedbestuur

De gemeente Rotterdam wil ouders via een ouderplatform bij het onderwijsbeleid gaan betrekken. Zij krijgen zo een stem om aan te geven wat zij belangrijk vinden en functioneren tevens als kwaliteitsbewakers van het onderwijs in de stad.

Volgens de wet is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Een van de kenmerken van de Wet goed onderwijs goed bestuur is dat het bevoegd gezag zich houdt aan de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarin is geregeld dat bestuurders, ouders, werknemers en in het voortgezet onderwijs leerlingen elkaar ontmoeten bij de medezeggenschap.

De veronderstelling is dat er sprake is van een ‘betrokken omgeving’ die de mogelijkheden benut om via inspraak de kwaliteit van het bestuurlijk handelen te beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt echter dat ouders onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op het kwaliteitsbeleid. De gemeente Rotterdam wil daarom individuele ouders direct bij het onderwijsbeleid gaan betrekken.

Frederik Smit (2013). Ouders als kwaliteitsbewakers. Meedenken over onderwijs in Rotterdam. MR magazine, 28 (7), 4-7. november 2013.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=295

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Meesterklas surfen op de golven van partnerschap ouders, school en buurt

Meesterklas Optimaliseren Ouderbetrokkenheid

Meesterklas Optimaliseren Ouderbetrokkenheid

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 2 oktober 2013 in Nijmegen – op basis van recent onderzoek en goede praktijken – een nieuwe Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het onderwijs met als thema: “Succesfactoren ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties van VVE tot en met MBO”.

Locatie: Kasteel Heyendael, Nijmegen.

Onze eerste speciale gast is prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit ‘’Niet te veel regels en protocollen”.

Pieter_HuismanNEWMOOIE FOTO

Een deelnemer: “De ALLERBESTE nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt!”

Informatie en inschrijven: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Inleiding Frederik Smit eerste ouderavond Radboud Universiteit Nijmegen

Vlaggenradbouduniversiteitnijmegen

Eerste Ouderavond Radboud Universiteit Nijmegen: 25 april 2013.

Ouders
Veel aankomende studenten laten zich bij hun studiekeuze adviseren door hun ouders. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ouders de belangrijkste rol spelen bij de studiekeuze; 58% van de studenten laat zich door zijn/haar ouders adviseren.


Rector Magnificus

Het programma start om 19.00 uur. Dhr. prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, rector magnificus, zal u welkom heten en uiteenzetten wat de sterke punten zijn van de Radboud Universiteit.

kortmannrector
prof. mr. S. Kortmann

Belang
Aansluitend zal dr. Frederik Smit, coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school, buurt, verbonden aan ITS Radboud Universiteit Nijmegen, de avond inleiden door u te informeren over het belang van een goede relatie tussen ouder en universiteit. Vervolgens kunt u kiezen uit twee interactieve sessies naar keuze.

Frederiksmitboekenkast
dr. Frederik Smit

Ervaringen
Lon Kalb, projectleider vwo-scholieren Dienst Studentzaken, verzorgt de plenaire afsluiting waarin zij de overige voorlichtingsmogelijkheden van de Radboud Universiteit zal belichten. Ook zullen ervaringen van ouders en studenten hierin aan bod komen.

Na afloop: borrel.

Check: http://www.ru.nl/studereninnijmegen/ouders/actueel/ouderavond-25-april/