Category Archives: SWP- publishing

Passend Onderwijs voor ouders met een ‘reguliere’ leerling. Veranderen verwachtingen van ouders?

passendonderwijs

Op donderdag 28 november geeft Frederik Smit een inleiding voor het ‘stedelijk’ IB-netwerk ’s-Hertogenbosch over het thema ‘communiceren met ouders’.

Centraal staan de volgende vragen:
• Wat betekent Passend Onderwijs voor ouders met een ‘reguliere’ leerling?
• “Waarom mag het ene kind alles en wordt het beloond, terwijl mijn kind altijd zijn best doet” (uitspraak van ouders)
• Wat betekent Passend Onderwijs voor ouders met een kind met bijzondere ondersteuningsbehoeften dat hun kind naar een reguliere school gaat?
• En wat betekent dit voor ouders met een reguliere leerling?
• Wat kan dit betekenen voor een ouder binnen een groep van ouders?
• Wat vraagt dit van ons als professionals?
• Wat voor soort ouders zijn er?
• Hoe kun je met deze achtergrondkennis op een positieve manier sturing geven aan een gesprek?
>

Hoe ouders effectief betrekken bij het onderwijs van hun kind?

Zie Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Joke Verwoerd, LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs: ‘Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Kick-off opstellen plan van aanpak samenwerking ouders en school

school-bus-def

Gisterenavond een zeer geslaagde kick-off van opvang- en onderwijsinstellingen De eerste stap, Kans & Kleur en Maaswaal College in de gemeente Wijchen om samen met afvaardigingen van ouders, leraren en directies bouwstenen te verzamelen voor het opstellen van een plan van aanpak ouderbetrokkenheid.

Vanuit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) is de werkgroep ouderbetrokkenheid van de opvang- en onderwijsinstellingen in Wijchen gestart om uitvoering te geven aan het formuleren van gezamenlijk beleid wat betreft de samenwerking met ouders.

Over het algemeen zijn ouders betrokken, maar de directies willen graag het ouderbeleid van de diverse organisaties op elkaar afstemmen en waar mogelijk verbeteren.

Het Stappenplan van Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit Nijmegen vormt de leidraad voor hun aanpak.

Hoe ouders effectief betrekken bij het onderwijs van hun kind?

Zie Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Joke Verwoerd, LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs: ‘Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Code als richtlijn. Beter functioneren participatie?

codegoedemedezeggesnchap

Code goede medezeggenschap

Landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders reiken medezeggenschapsraden in het onderwijs suggesties aan om zich actiever richting het schoolbestuur en de achterban op te stellen, meer aan ‘zelfreflectie’ te doen en zich aan gedragscodes te houden om ‘goed’ te functioneren.

Hoe kunt u effectief gebruikmaken van de ‘code goede medezeggenschap’?

Artikel verschijnt in het oktobernummer van MR Magazine. Kluwer.
Smit, F. (2013). Code als richtlijn. Beter functioneren. MR magazine, 28 (6), 4-6.

Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid

Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van de medezeggenschapsraad in alle vrijheid hun mening erover kunnen geven.

Publicatie: Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.

In deze uitgave komen de succesfactoren aan bod die de invloed van leraren, ouders en leerlingen op het beleid van onderwijsinstellingen optimaliseren.

In de bijlage de wetteksten over medezeggenschap.

Mac Steenaart (NBD|Biblion recensie)

Mac Steenaart: ‘De teksten (met daartussen kleine cartoonachtige tekeningen) zijn actueel, bevatten weinig jargon waardoor ze voor de brede doelgroep (ouders, leerkrachten primair onderwijs, aangevuld met leerlingen in het voortgezet onderwijs) goed te lezen zijn en veel extra informatie geven over dit belangrijke onderwerp’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Recensie Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid

Ouders en school

Ouders en school

RECENSIE

Titel: Ouders en school
Auteur: Frederik Smit
ISBN: 9789088503320
Uitgever: SWP
Jaar: 2012
Pagina’s: 101
Prijs: € 13,90

Over de schrijver
Dr. Frederik Smit is als senior-onderzoeker en coördinator van het expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Ouderbetrokkenheid is een rode draad in zijn onderzoeksloopbaan.

Inhoud
Het boek(je) begint met een voorwoord, waarin onder meer staat: ‘Het gemeenschappelijk belang van ouders en school is een zo optimaal mogelijke begeleiding van de ontwikkeling van de leerlingen, thuis en op school.’
Minister van Bijsterveld heeft op 29 november 2011 in een brief aan de Tweede Kamer geadviseerd vooral te investeren in partnerschap tussen ouders en school. Dit boek bevat suggesties hoe dit in praktijk gebracht kan worden. In 13 hoofdstukken wordt telkens een aantal vragen gesteld, gevolgd door een stukje tekst. De meeste hoofdstukken eindigen met een aantal suggesties.
Aan het eind van het boek wordt ook nog gekeken wat we van het Finse, het Amerikaanse en zelfs het Chinese onderwijs kunnen leren. Heel interessant!

Tot slot
Het boek, geschreven voor het PO en VO, is prettig leesbaar en bruikbaar voor in de praktijk. Ik vond het stukje in hoofdstuk 1; Waarom de typologie ‘Herken de Ouder’ gebruiken? erg leerzaam. Het boek zegt: ‘De typologie ‘Herken de Ouder’ biedt het schoolteam handvatten voor het opbouwen en onderhouden van partnerschaprelaties met de ouders en de buurt. Er worden zes typen ouders beschreven: de supporter, de afwezige, de politicus, de carrièremaker, de kwelgeest en de superouder. Aan het eind van elke beschrijving staat hoe je zo’n ouder zou kunnen benaderen. Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn.

Joke Verwoerd
LBBO,de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs

Beter Begeleiden digitaal, september 2013

Check: http://www.ru.nl/publish/pages/519989/helpeenouder.pdf

Er zijn leerlingen waar je de handen meer dan vol aan hebt. Maar aan sommige ouders ook. Het goede nieuws: veel problemen zijn te voorkomen. “Zoek ook eens contact met ouders als er niets aan de hand is.”

Bron: Eric Went in het Onderwijsblad van de AOb, 15 januari 2011.

Eigen lestijden en flexibele schoolvakanties. Toename effectieve onderwijstijd

schoolisuit!

De zeven scholen die meedoen aan het experiment flexibele onderwijstijden blijken ‘boven verwachting goed te presteren’. Het experiment flexonderwijs dat drie jaar duurt, is door zowel scholen, ouders als leerlingen enthousiast ontvangen. Ouders kunnen hun werk en gezinsleven beter organiseren, ervaren minder stress en hebben meer tijd voor hun kinderen. Ook hebben ze meer speling bij het plannen van vakanties.

Experiment
Vanaf 1 augustus 2011 doen zeven basisscholen mee aan het experiment flexibilisering onderwijstijd. School en opvang werken samen aan organisatorische en pedagogische verbinding. Bovendien komen scholen hiermee tegemoet aan de vraag uit de samenleving om meer flexibiliteit. Het experiment flexibilisering onderwijstijd is een van de experimenten van de ministeries van OCW en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die bijdragen aan deze ontwikkeling. Binnen het experiment mogen scholen afwijken van de verplichte centrale zomervakantie en de schoolweek van minimaal vijf dagen. Voor veel ouders was de flexibele onderwijstijd dan ook een belangrijke factor bij de keuze voor een school.

Innoveren
De scholen die aan het experiment meedoen innoveren niet alleen wat betreft de onderwijstijd, maar ook op andere gebieden, zoals de integratie van onderwijs en opvang. Zij zijn alle op hun eigen manier vernieuwend bezig. Op bijna alle deelnemende scholen staan de individuele leerlijnen van de leerlingen centraal.
De experimentscholen hebben de mogelijkheid om onderwijs dat in de reguliere zomervakantie wordt aangeboden mee te laten tellen bij de onderwijstijd. Daarnaast mogen deze scholen afwijken van het maximale aantal van zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek aanbieden.

Zie artikel in MR magazine, september 2013.

Frederik Smit (2013). Eigen lestijden en flexibele schoolvakanties. Toename effectieve onderwijstijd. MR magazine, september 2013.

Publicatie

Zie ook van Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Joke Verwoerd, LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs: ‘Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Ouders en school

OudersneschoolSWP9789088503320

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)

De publicatie van Frederik Smit gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.

Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Hoe ouders effectief betrekken bij het onderwijs van hun kind?

Zie Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Joke Verwoerd, LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs: ‘Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid

medezeggenschapenonderwijsswp2012-850345NEW

Door de economische recessie krijgen reguliere scholen te maken met leerlingen die extra zorgbehoeften hebben zonder dat de middelen en de ondersteuning voor deze scholen zullen toenemen. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad – afgekort (g)mr – zal met het bestuur over ingrijpende zaken als vergroting van de klassen, ontslagen en reorganisaties van gedachten wisselen om bezuinigingen door te voeren. Daarnaast worden inspraakorganen in toenemende mate door het bestuur geconsulteerd hoe om te gaan met veranderende omgangsnormen, het vergroten van het veiligheidsgevoel en het opstellen van oudercontracten.

Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van de medezeggenschapsraad in alle vrijheid hun mening erover kunnen geven.

In deze uitgave komen de succesfactoren aan bod die de invloed van leraren, ouders en leerlingen op het beleid van onderwijsinstellingen optimaliseren.

Publicatie: Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.

In de bijlage de wetteksten over medezeggenschap.

http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Frederik Smit, Succesfactoren betrokkenheid ouders en school

OudersneschoolSWP9789088503320

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)
De publicatie van Frederik Smit gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.
Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.<

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Frederik Smit (2012). Succesfactoren ouderbetrokkenheid

Tijdschirft-TIB

Frederik Snit. Succesfactoren ouderbetrokkenheid. Tijdschrift Interne Begeleiders. Jaargang 2, nummer 4, september 2012.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=264

Ouders en school

Ouders en school

Frederik Smit (2012). Succesfactoren ouderbetrokkenheid. Ouders en school. Amsterdam: SWP Uitgevers.

Check:http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Mooie recensie boek Frederik Smit ”Ouders en School. Succesfactoren voor betrokkenheid”

OudersneschoolSWP9789088503320

NBD/Biblion recensie

Op 29 november 2011 verscheen de brief over Ouderbetrokkenheid van de minister van OCW, Marja van Bijsterveldt. Deze brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer deed landelijk veel stof opwaaien: niet alleen bij politici, maar ook bij onderwijsprofessionals, alsook bij ouders zelf. Zoals gebruikelijk waren er voor- én tegenstanders van de inhoud. Tegelijkertijd waren er partijen die de inhoud in hun eigen voordeel uitlegden.

Nauwelijks een halfjaar later plaatst de auteur van dit genuanceerd, actueel, praktisch en ter zake doende schrijven een aantal verworvenheden en belangrijke gedachten tegen de achtergrond van deze brief, maar ook in de brede context van educatief partnerschap, ouders en professionals die samen verantwoordelijk zijn voor leven en leren van kinderen op weg naar volwassenheid, en actuele maatschappelijke ontwikkelingen waarin (educatieve) opvoeders elkaar gewoon nodig hebben.

De publicatie gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.

Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)

Te koop bij Bruna.

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320