Category Archives: school en buurt

Rol klassenouders/oudercontactpersonen, klankbordgroepen en ouderpanels

nietalleen2

Hoe slagen scholen erin de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen door klassenouders/oudercontactpersonen, klankbordgroepen en ouderpanels in te stellen waardoor meer ouders een bijdrage gaan leveren aan de school als gemeenschap?

In september informatie over het landelijk onderzoek dat is uitgevoerd naar ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Wethouder Hugo de Jonge wil stedelijk ouderplatform in Rotterdam

  HugodeJonge

  Wethouder Hugo de Jonge van onderwijs, jeugd en gezin is akkoord gegaan met het voorstel van onderwijsbeleidsadviseur Eddie Meijer om een ouderplatform op te richten in Rotterdam.

  Over ongeveer een maand is de oprichtingsbijeenkomst en ouders kunnen dan zelf beslissen hoe een en ander er uit moet gaan zien.

  De wethouder heeft aangegeven dat hij het hele onderwijsveld van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf tot en met MBO met het platform wil bereiken.

  Op 26 november 2013 was in hotel New York in Rotterdam de start van een discussie over ouderplatforms en lokaal onderwijsbeleid. Hebben ouders ‘live’ en via digitale platforms – op het niveau van de stad – iets te zeggen over het onderwijsbeleid? Wat zijn ervaringen van ouders met de bovenbestuurlijke MR, de GMR, de ouderraad, de cliëntenraad of consumentenvereniging richting scholen, schoolbesturen en politiek in Rotterdam?

  MR magazine
  In november 2013 verscheen een artikel van Frederik Smit in MR magazine over dit onderwerp.
  Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=295

  Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

  Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Goed onderwijs. Goed bestuur. Ouders als kwaliteitsbewakers

poraadgoedbestuur

De gemeente Rotterdam wil ouders via een ouderplatform bij het onderwijsbeleid gaan betrekken. Zij krijgen zo een stem om aan te geven wat zij belangrijk vinden en functioneren tevens als kwaliteitsbewakers van het onderwijs in de stad.

Volgens de wet is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Een van de kenmerken van de Wet goed onderwijs goed bestuur is dat het bevoegd gezag zich houdt aan de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarin is geregeld dat bestuurders, ouders, werknemers en in het voortgezet onderwijs leerlingen elkaar ontmoeten bij de medezeggenschap.

De veronderstelling is dat er sprake is van een ‘betrokken omgeving’ die de mogelijkheden benut om via inspraak de kwaliteit van het bestuurlijk handelen te beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt echter dat ouders onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op het kwaliteitsbeleid. De gemeente Rotterdam wil daarom individuele ouders direct bij het onderwijsbeleid gaan betrekken.

Frederik Smit (2013). Ouders als kwaliteitsbewakers. Meedenken over onderwijs in Rotterdam. MR magazine, 28 (7), 4-7. november 2013.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=295

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Parents and school. Policy recommendations

Wethouder-DenHaag[1]

Researcher Frederik Smit and Ingrid van Engelshoven, The Hague’s Deputy Mayor for Education.

Academic lecture by dr. Frederik Smit about the prevention of early school leaving in the Netherlands.

In the strategy 2020, the European Union recognizes Early School Leaving (ESL) as a major challenge with an aim to reduce it below 10 %. Education researchers and practitioners consider that the role of parents in the prevention of this problem is crucial. Through a range of policies, local authorities can play a key role to better involve parents. PREVENT proposes to share experiences related to the involvement of parents in the prevention of early school leaving.

Early school leaving (ESL) processes have complex and varied causes and the reasons for dropping out of school are individual. However, ESL follows certain patterns that are often linked to socio-economic background: disadvantaged minorities, low education backgrounds in families, poor achievement in education and training, families difficulties involving child participation to family income or taking adult responsibilities such as caring for family members and/or a combination of social, economical, emotional and educational problems putting individuals at risk.

urbact-logo2-1370862008

PREVENT proposes an innovative approach, where parents are considered as a key part of the solution to reduce ESL, and cities as driving forces to create synergies, common understanding and develop concrete collaboration between stakeholders.

Where?: ‘House of Europe’, The Hague.
When?: Thursday November 21.

URBACT is a European exchange and learning programme (*) promoting sustainable urban development.

URBACT enables numerous European cities to work together in projects to share and capitalise on experience. Each project focuses on a specific urban issue, such as tapping into the positive potential of young people (MY GENERATION), social housing (SUITE), or taking built heritage into account in urban development (Hero). URBACT enables the development of solutions to urban challenges that other cities can then adapt to their own context.

URBACT: 500 cities, 29 countries and 7,000 active participants.

URBACT is jointly financed by the European Union (European Regional Development Fund) and the Member States.

dr. Frederit Smit is senior researcher ‘Education: organisation and policy evaluation’ and coordinator Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS, Radboud University Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/english/expertise-centre/

Hoe de school verdwijnt uit Jorwerd

Een-vandaagFotoYvonne

Klassen en scholen worden kleiner. De kleine dorpsschool heeft het moeilijk. Het is niet alleen onrendabel om scholen met slechts tientallen leerlingen in stand te houden, maar het zet ook de onderwijskwaliteit onder druk. Op termijn is dat onhoudbaar. Het voortbestaan van de kleine scholen op het platteland staat ter discussie. Scholenkoepels willen dorpsschooltjes fuseren, de staatssecretaris wil de wet aanpassen om samenwerking tussen scholen te bevorderen. Onlangs zijn vier dorpen in actie gekomen om de eigen laatste scholen in hun dorpen te behouden en hebben een eigen plan gelanceerd.

In december verschijnt artikel:

Smit, F. (2013). Hoe de school verdwijnt uit Jorwerd. Dorpsschool als bindende en stimulerende rol in de gemeenschap. MR Magazine, 29 (8), 4-6. Kluwer. A Wolters Kluwer business.

Check:
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47731/plan_voor_behoud_kleine_scholen?autoplay=1

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47731/plan_voor_behoud_kleine_scholen

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Frederik Smit in Eenvandaag over behoud van kleine dorpsscholen

Een-vandaagYVONNE

De kleine dorpsschool heeft het moeilijk. Het is niet rendabel om scholen met slechts tientallen leerlingen in stand te houden en daarom kiezen scholenkoepels er steeds vaker voor om dorpsschooltjes te fuseren.
Dorpsbewoners zijn bang voor vergrijzing en dat het dorp leegloopt. Daarom komen vier dorpen in actie.

Bewoners uit Hoog-Keppel, Weebosch, Gaastmeer en Kats hebben onder leiding van PvdA-lid Jan Schuurman Hess een plan opgezet om de scholen te behouden. Kern van het plan: ouders, dorpsbewoners en leraren nemen het bestuur van de school over en werken landelijk met elkaar samen in coöperaties. Op donderdag 7 november hebben de vertegenwoordigers uit de vier dorpen een gesprek met staatssecretaris Dekker over hun plan.

‘EenVandaag’ spreekt met Jan Schuurman de bedenker van het plan en met onderwijsdeskundige Frederik Smit, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

‘EenVandaag’, woensdag 6 november om 18.15 uur op Nederland 1.

Check:
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47731/plan_voor_behoud_kleine_scholen?autoplay=1

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47731/plan_voor_behoud_kleine_scholen

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Publicaties Frederik Smit

Boeken / Rapporten

2013
Smit, F., Kuijk, J. van & Wester, M. (2013). Meet2learn. Ervaringen van ouders met het functioneren van een integrale klas. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen (In Press).
Smit, F. (2013). Optimaliseren partnerschap ouders en voor- en vroegschoolse educatie in Schiedam. Beleidsplannen van 11 peuterspeelzalen en basisscholen. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen (In Press).
Smit, F. (2013). Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen. Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgeverij. (In Press).
Smit, F. (Ed.) (2013). Professionele communicatie. Meesterklasbijdragen Rotterdam 2. Partnerschap Ouders, school en buurt. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2013). Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgeverij.

2012
Smit, F. (2012). Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. Amsterdam: SWP Publishers.
Smit, F. (2012). Inspraak en school. Moderne inspraak in het primair en voortgezet onderwijs. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Smit, F. (Ed.) (2012). Brug naar de toekomst. Meesterklasbijdragen. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (Ed.) (2012). Lessen van Successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Esch, W. van, Petit, R. & Smit, F. (2012). Nabij op afstand. Ouders en het mbo. ‘s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. ’s Hertogenbosch/ Utrecht. Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo).

2011
Smit, F. (Ed.) (2011). De Wet van de oogst. De zeven succesfactoren voor optimalisering ouderbetrokkenheid. Meesterklasbijdragen. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F., Wester, M., Craenen, O. & Schut, K. (2011). De visie van leraren, ouders en leerlingen op de kwaliteit van het onderwijs. Onderzoek naar kwaliteitsaspecten van het onderwijs onder leraren, ouders en leerlingen. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen en OIG.
Rens, C. van & Smit, F. (2011). Wachtlijsten en wachttijden. Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang – 6e meting. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Vrieze, G., Smit, F. & Laven, M. (2011). Keeping up Appearances. The functioning of EU Agencies: Policy Recommendations. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

2010
Driessen, G., Claassen, A. & Smit, F. (2010). Variatie in schooltijden. Een internationale literatuurstudie naar de effecten van verschillende invullingen van de schooldag , de schoolweek en het schooljaar. Nijmegen: ITS.
Kuijk, J. van, Vrieze, G., Peek, S. & Smit, F. (2010). Flexibiliteit in het mbo. Remmers en trekkers (2010). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Uitgave Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
Kuijk, J. van, Wester, M. Gennip, H. van, Claassen, A & Smit, F. (2010). Samen professionaliseren, samen uitvoeren. Evaluatie vraaggestuurde projecten 2009 Ruud de Moor Centrum. Rapport 7. Heerlen, Ruud de Moor Centrum – Open Universiteit.

2009
Smit, F., Driessen, G., & Wit, C. de (2009). Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Driessen, G., & Felling, B. (2009). Innovaties in ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Evaluatie project Platform Allochtone Ouders en Onderwijs. Nijmegen: ITS.
Claassen, A., Driessen, G., & Smit, F. (2009). Naar meer leertijd voor Rotterdamse kinderen. Evaluatie van de wijk- en dagarrangementen in het Rotterdamse basisonderwijs. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Doesborgh, J, Felling, B. & Kuijk, J. van (2009). Medezeggenschap: de wind in de zeilen. Tweede evaluatieve studie Wet medezeggenschap onderwijs. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

2008
Smit, F. (Ed.) (2008). Ouders en school. Modernisering ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Smit, F. (Ed.) (2008). Inspraak en school. Editie 2008-2009. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Smit, F., Driessen, G., Kuijk, J. van, & Wit, C. de (2008). VVE en ouders. Ouderbetrokkenheid en -participatie in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Brus, M. (2008). Ouders en innovatief onderwijs. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op scholen met vormen van ‘nieuw leren’. Onderzoek in het kader van Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO).

2007
Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Meijvogel, R. (2007). Brood en spelen. Condities voor optimale tussenschoolse opvang. Nijmegen: ITS.
Smit, F., & Elfering, S. (2007). Van een kabbelend beekje naar een ruisende waterval? Evaluatie invoering Wet medezeggenschap op scholen. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Brus, M. (2007). Ouders, scholen en diversiteit. Ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen. Onderzoek in het kader van Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO). Nijmegen: ITS.

2006
Smit, F. Kuijk, J. van & Gennip, H. van (2006). Leren zonder last. Preventie van rsi-achtige klachten en psychosociale overbelasting in het onderwijs bij leerlingen, deelnemers en studenten in het onderwijs. Onderzoek op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nijmegen: ITS.
Smit, F. (Ed.) (2006). Surfen op de golven van de medezeggenschap in het onderwijs. MR-stand van zaken 2006. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Smit, F. (Ed.) (2006). Modernisering inspraak primair en voortgezet onderwijs. Wet medezeggenschap op scholen. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Smit, F., Sluiter, R., & Driessen, G. (2006). Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief. Op verzoek van de werkgroep ouderbetrokkenheid in het kader van de intentieverklaring school-ouderbetrokkenheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nijmegen: ITS.

2005
Vrieze, G, Mok, A, & Smit, F. (2005). Beroepsonderwijs als integrale beroepsvorming. Onderzoek ten behoeve van Gilde Opleidingen, ROC Westerschelde en Mondriaan onderwijsgroep In opdracht van de Beleidsgroep onderwijsonderzoek van de Landelijke Pedagogische Centra. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Driessen, G., Vrieze, G., & Kuijk, J. van (2005). Functioneren medezeggenschap studenten. Verkennend onderzoek naar ervaringen met medezeggenschap in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Driessen, G., & Doesborgh, J. (2005). Opvattingen van allochtone ouders over onderwijs: tussen wens en realiteit. Een inventarisatie van de verwachtingen en wensen van ouders ten aanzien van de basisschool en educatieve activiteiten in Rotterdam. Onderzoek in opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO) van de gemeente Rotterdam Nijmegen: ITS.
Smit, F., Vrieze, G. & Kuijk, J. van (2005). Leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs. Onderzoek naar ervaringen met nieuwe vormen van leren. Onderzoek ten behoeve van het CBOO (Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs) in opdracht van de Beleidsgroep onderwijsonderzoek van de Landelijke Pedagogische Centra. Nijmegen: ITS.

2004
Smit, F. (2004). Inzicht in de medezeggenschapsraad. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Smit, F. & Kuijk, J. van (2004). Inspraak bij bovenschools beleid. Roeien met de riemen die je hebt. Onderzoek ten behoeve van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) en het CBOO (Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs) in opdracht van de Beleidsgroep onderwijsonderzoek van de Landelijke Pedagogische Centra. Nijmegen: ITS.

2003
Smeets, E., Hoeven, van der, A. & Smit, F. (2003). Wachtlijsten in de samenwerkingsverbanden. Weer samen naar school. Onderzoek in het kader van Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO|). Nijmegen: ITS.
Smit, F., Kuijk, J. van, & Vrieze, G. (2003). Naar een plan van aanpak voor onderwijs in diversiteit Een inventarisatie naar de positie van allochtone deeltijdstudenten bij Sosa INHOLLAND. Onderzoek in opdracht van de directie Sosa INHOLLAND.
Smit, F. Kessel, N. van, Kuijk, J. van & Uerz, D. (2003). AOb Marktonderzoek. Onderzoek naar wat (potentiële) klanten belangrijk vinden en wat kritische succesfactoren zijn in het werven van nieuwe leden. Onderzoek in opdracht van de directie van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Nijmegen: ITS.
Vrieze, G., Mok, A. & Smit, F. (2003). Beroepscultuur en beroepsethiek in ROC’s. Een onderzoek bij Gilde Opleidingen en ROC Westerschelde. Nijmegen: ITS.

2002
Smit, F., Driessen, G., & Doesborgh, J. (2002). Ouders en educatieve voorzieningen. Onderzoek in het kader van Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO). Nijmegen: ITS.
Smit, F., & Driessen, G. (2002). Allochtone ouders en de pedagogische functie van de basisschool. Onderzoek in opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs Rotterdam. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Sontag, L. & Wolput, B. van (2002). Realisatie kerndoelen een onmogelijke opgave? Een onderzoek naar ‘good practices’ op kleine basisscholen. Onderzoek in opdracht van de Beleidsgroep onderwijsonderzoek van de Landelijke Pedagogische Centra. Nijmegen/Tilburg: ITS-IVA.

2001
Smit, F., & Doesborgh, J. (2001). De onderhandelmores in opvoedend Nederland. Onderzoek in opdracht van de Volkskrant. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Doesborgh, J. & Kessel, N. van (2001). Ouderparticipatie: een nieuw missie-statement? Onderzoek naar het functioneren van de relatie ouders en basisschool. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Smit, F. (Ed.) (2001). Dwangbuis of maatwerk? Conferentiebijdragen medezeggenschap op de universiteit. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Wolf, K. van der, & Sleegers, P. (Eds.) (2001). A bridge to the future. Collaboration between parents, schools and community. Third International Conference of the European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), Rotterdam, November 2001. Nijmegen/Amsterdam: ITS¬/SCO-Kohnstamm Instituut.

2000
Smit, F., Mensink, J., Doesborgh, J. & Kessel, N. van (2000). Een extra klontje roomboter. Onderzoek naar de rol van ouders bij de levensbeschouwelijke identiteit op katholieke scholen, en houding van ouders ten opzichte van schoolbesturen en de behoefte aan bijscholing voor alternatieve besturen van openbare scholen. Onderzoek ten behoeve van het College van Bisschoppelijke Gedelegeerden voor het Katholiek Onderwijs, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs in opdracht van de Beleidsgroep onderwijsonderzoek van de Landelijke Pedagogische Centra. Nijmegen: ITS.
Smit, F. & Gennip, H. van & Doesborgh, J. (2000). Functioneren medezeggenschap Katholieke Universiteit Nijmegen. Een evaluatieve studie. Onderzoek in opdracht van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen: ITS.

1999
Smit, F., & Pelkmans, T. (1999). Ambities waar willen maken. Onderzoek naar missie, zingeving en zelfsturende teams binnen ROC’s. Onderzoek ten behoeve van Regionaal Opleidingen Centrum Twente Plus, College van Bisschoppelijke Gedelegeerden voor het Katholiek Onderwijs met subsidie van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO). Nijmegen: ITS.
Smit, F., Baarveld, F., Mensink, J., Tiebosch, C. & Kessel, N. van (1999). Het licht op groen. Onderzoek naar de instroom van leerlingen in het VBO-groen en het functioneren ervan. Onderzoek in opdracht van de AOC-Raad, de belangenvereniging van het AOC-onderwijs (Opleidingen voor natuur, Voeding en Milieu). Nijmegen: ITS.
Tillaart, H., van & Smit, F. (1999). Gemengde gevoelens over een gemengd model. Verslag van een onderzoek naar de kandidaatstelling, verkiezingen en het functioneren van de Universiteitsraad Utrecht. Onderzoek in opdracht van het College van Bestuur, Universiteit Utrecht.
Smit, F., H. Moerel, Wolf, K. van der & Sleegers, P. (Eds.). (1999). Building bridges between home and school. Second International Conference of the European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), Amsterdam, November 1999. Conference Report. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.

1998
Smit, F., Esch, W. van, & Tiebosch, C. (1998). Oog voor intercultureel onderwijs. Handreikingen. Onderzoek in opdracht van de projectgroep Intercultureel Onderwijs. Nijmegen: ITS.
Smit, F. & Frietman, J. (1998). Instroom in de techniekopleidingen: niet afwachten, maar kansen pakken. Een onderzoek bij instellingen uit het mbo naar de variatie in de instroom in de techniekopleidingen. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCenW (directie BVE). Nijmegen: ITS.
Kessel, N. van & Smit, F. (1998). The making of the three scenarios. Schooling for tomorrow learning and schooling in the knowledge society. Report of the OECD/Dutch Ministry of Education, Culture and Science on Schooling for Tomorrow in the Knowledge Society. OECD/Ministry of Education, Culture and Science: The Hague.

1997
Smit, F., Ojen, Q. van, Vegt, A. van der, Brink, M., & Claessen, J. (1997). Werking van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992. Onderzoek in opdracht van het Ministerie OCenW. Nijmegen/Ubbergen: ITS/Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt.
Smit, F. & Claessen, J. (1997). Totstandkoming en werking van continuroosters in het basisonderwijs. Onderzoek ten behoeve van het CBOO (Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs) in opdracht van de Beleidsgroep onderwijsonderzoek van de Landelijke Pedagogische Centra.

1996
Esch, W. van, Laemers, M. & Smit, F. (1996). Ondersteuningsbehoeften van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Nijmegen: ITS.

1995
Smit, F., Kessel, N. van & Claessen, J. (1995). Vakantiespreiding in het onderwijs. Onderzoek op verzoek van de Commissie Vakantiespreiding van de Raad voor de Openluchtrecreatie. Nijmegen: ITS.
Smit, F. & Claessen, J. (1995). Medezeggenschap in het onderwijs. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Nijmegen: ITS.

1994
Smit, F. & Kamp, M. (1994).’Biologie voor Jou’. Gewenste bijstelling op langere termijn. Onderzoek in opdracht van Uitgeverij Malmberg, Den Bosch. Nijmegen: ITS.
Smit, F. (1994). Gebruik van De Basisagenda. Onderzoek in opdracht van Uitgeverij La Verbe Boek. Nijmegen: ITS.

1993
Smit, F., & Claessen, J. (1993). Overblijven, een zaak van allen? Onderzoek ten behoeve van het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO), de Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS), en de Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad (NPCS) met subsidie van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO). Nijmegen: ITS.
Pelkmans, A. & Smit, F. (1993). Onderwijsbeleid en onderwijspraktijk. Een eerste peiling bij leraren, directieleden, bestuurders en ouders. Onderzoek in opdracht van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Nijmegen: ITS.
Esch, W. van , Smit, F., & Gennip, J. van (1993). Het omgaan van scholen in het primair onderwijs met het Londo-bekostigingsstelsel. Onderzoek ten behoeve van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) en de NABS (Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad) in opdracht van de Beleidsgroep onderwijsonderzoek van de Landelijke Pedagogische Centra.

1991
Smit, F. (1991). Behoeftenpeiling volwasseneneducatie Flevoland. Een onderzoek naar behoeften aan volwasseneneducatie en ervaringen met cursussen en opleidingen in de provincie Flevoland. Onderzoek in opdracht van de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (Flevoland). Nijmegen: ITS.
Smit, F. (1991). De rol van ouderparticipatie in het onderwijs. Een onderzoek naar vorm, inhoud en effecten van ouderparticipatie in het basisonderwijs. Academisch proefschrift. Nijmegen: ITS.

1988
Smit, F. (1988). Ouderparticipatie in het basisonderwijs. Een onderzoek naar vormen, mate en effecten van ouderparticipatie in het basisonderwijs. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging met subsidie van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO). Rapport opgenomen in de Selecta reeks. Lisse: Swets & Zeitlinger.

1997
Smit, F., Reijmer, G., Vrieze, G. & A. Ruijs (1987). Het functioneren van de medezeggenschap in het onderwijs. Tweede evaluatieve studie van de Wet medezeggenschap onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de Toetsingscommissie met met subsidie van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO). Nijmegen: ITS.

1986
Smit, F. (Ed.) (1986). Memo Medezeggenschap onderwijs 1987. Deventer: Kluwer.

1986
Smit, F. & Pelkmans, A. (1986). De invoering van de Wet medezeggenschap onderwijs. Onderzoek ten behoeve van de Toetsingscommissie met subsidie van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO).Nijmegen: ITS.

1983
Crone, X., Huppes, N., Smit, F., Staalduinen, J. van, Hoogerheide, H. & J. Willemse. (1983). Nog niet het halve werk. Onderzoek naar de beginsituatie rond de invoering van de Wet medezeggenschap onderwijs op scholen in de gemeente Amsterdam. Stagebegeleiding: prof. dr. J. A. van Kemenade. Amsterdam: Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam.

Hoofdstukken in boeken

2013
Smit, F. (2013). Enkele juridische aspecten van de relatie ouders en school. In R. Oostdam & P. de Vries (Eds). Ouders en school. Bussum: Coutinho. In Press.
Smit, F. (2013). Ambitie Rotterdamse onderwijsbeleid. In F. Smit (Ed.). Professionele communicatie. Meesterklasbijdragen Rotterdam 2. Partnerschap Ouders, school en buurt (pp. 1- 15). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2013). Stappenplan optimalisering educatief partnerschap ouders, school en buurt. In F. Smit (Ed.). Professionele communicatie. Meesterklasbijdragen Rotterdam 2. Partnerschap Ouders, school en buurt (pp. 67- 83). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2013). Over het belang van ouderparticipatie. In F. Aslan. Ouderparticipatie. Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland. Overlegorgaan van de Nederlandse regering (pp. 31-33).

2012
Smit, F. (2012). Ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en democratisch partnerschap. In F. Smit (Ed.). Brug naar de toekomst. Meesterklasbijdragen 2 (pp. 1-10). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2012). Enkele juridische aspecten van de relatie ouders en school. In F. Smit (Ed.). Brug naar de toekomst. Meesterklasbijdragen 2 (pp. 13-16). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2012). ‘Herken de ouder’. In F. Smit (Ed.). Brug naar de toekomst. Meesterklasbijdragen 2 (pp. 31-36). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2012). Optimaliseren van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. In F. Smit (Ed.). Brug naar de toekomst. Meesterklasbijdragen 2 (pp. 37-42). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2012). Stappenplan optimalisering educatief partnerschap ouders, school en buurt. In F. Smit (Ed.). Brug naar de toekomst. Meesterklasbijdragen 2 (pp. 141-159). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2012). Planningstools ouders, school en buurt. In F. Smit (Ed.). Brug naar de toekomst. Meesterklasbijdragen 2 (pp. 161-164). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2012). Ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en democratisch partnerschap. In Smit, F. (Ed.). Lessen van Successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen (pp. 5- 12). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2012). Stappenplan optimalisering educatief partnerschap ouders, school en buurt. In F. Smit (Ed.). Lessen van Successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen (pp. 53- 61). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2012). Planningstools ouders, school en buurt. In F. Smit (Ed.). Lessen van Successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen (pp. 63- 66). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

2011
Smit, F. (2013). Educatief partnerschap en de zeven eigenschappen van optimale ouderbetrokkenheid. In F. Smit (Ed.). De Wet van de oogst. Meesterklasbijdragen. Partnerschap Ouders, school en buurt (pp. 27- 30). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2013). Stappenplan optimalisering educatief partnerschap ouders, school en buurt. In F. Smit (Ed.). De Wet van de oogst. Meesterklasbijdragen. Partnerschap Ouders, school en buurt (pp. 65- 83). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Smit, F. (2013). Planningstools ouders, school en buurt. In F. Smit (Ed.). De Wet van de oogst. Meesterklasbijdragen. Partnerschap Ouders, school en buurt (pp. 85- 91). ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

2010
Smit, F. (2010). Optimalisering ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. In het bijzonder de medezeggenschap. In F. Smit, A. Cluitmans-Souren, H. Jansen, C. van Vught (Eds.). Handboek Wet medezeggenschap op scholen. Supplement 21 (11653/pp. 1-14). Den Haag: Sdu Uitgevers.

2009
Smit, F., & Driessen, G. (2009). Voorstellen vergroten ouderparticipatie. Ouderparticipatie op ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. In F. Smit (Ed.), Modernisering ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie (pp. 44-47). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Smit, F., Driessen, G., & Felling, B. (2009). Nieuwe aanpak noodzakelijk? Focus op kwaliteiten van ouders. In F. Smit (Ed.), Modernisering ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie (pp.145-146). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Smit, F., Driessen, G., & Felling, B. (2009). The functioning of the Platform for Ethnic Minority Parents in the Netherlands. In G. Johansson & M. Kristoffersson (Eds.), Diversity in education (pp. 121-130). Malmö, Sweden: Malmö University.
Smit, F., & Driessen, G. (2009). Creating effective family-school partnerships in highly diverse contexts. Building partnership models and constructing parent typologies. In R. Deslandes (Ed.), International perspectives on contexts, communities and evaluated innovative practices: Family-school-community partnerships (pp. 64-81). London: Routledge.

2007
Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Sleegers, P. (2007). Types of parents and school strategies aimed at the creation of effective partnerships. In H. Phtiaka & S. Simeonidou (Eds.), Schools and families in partnership: Looking into the future (pp. 61-70). Nicosia, Cyprus: Cyprus Association of Inclusive Education/University of Cyprus.

2006
Smit, F., Vrieze, G., Driessen, G., & Kuijk, J. van (2006). Leerlingen en studenten willen meer invloed op de kwaliteit van docenten. In F. Smit (Ed.), MR – Stand van zaken 2006. Surfen op de golven van medezeggenschap in het onderwijs (pp. 69-70). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Smit, F., & Driessen. G. (2006). Ouders en scholen als partners in een multiculturele en multireligieuze samenleving. In C. Hermans (Ed.), School-ouders-partnerschap. Partnerschap als waardegemeenschap (pp. 103-121). Budel: Damon.

2005
Smit, F., Driessen, G., & Vroom, X. de (2005). Scholen en ouders moeten meer investeren in communicatie. In F. Smit (Ed.). MR – Stand van zaken 2006. Surfen op de golven van medezeggenschap in het onderwijs (pp. 82-85). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Smit, F., Vrieze, G., Driessen, G., & Kuijk, J. van (2005). Leerlingen en studenten willen meer invloed op de kwaliteit van docenten. In F. Smit (Ed.), Surfen op de golven van medezeggenschap in het onderwijs (pp. 56-57). Nijmegen: ITS.
Vrieze, G., Mok, A., & Smit, F. (2005). Beroepsonderwijs heet niet voor niets beroepsonderwijs. In F. van Wieringen & W. Houtkoop, (Eds.), Ontwerpeisen aan het beroepsonderwijs. Den Haag: Max Goote kenniscentrum.
Vrieze, G., Mok, A., & Smit, F. (2005). Curriculumstrijd in het middelbaar beroepsonderwijs. Bijdrage Onderwijssociologische conferentie 2004. In: Wiel Veugelers en Rie Bosman (Eds.). De strijd om het curriculum, Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Smit, F., Sleegers, P., & Driessen, G. (2005). Zelfsturing binnen de BVE-sector en het voortgezet onderwijs. In B. Creemers, M. Krüger, P. Sleegers & C. van Vilsteren (Eds.), Handboek Schoolorganisatie en onderwijsmanagement. Aflevering 18, februari 2005 (pp. E4500 1-29). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Smit, F., Driessen, G., Vrieze, G., Kuijk, J. van, & Sleegers, P. (2005). Opvoedings- en opvangactiviteiten van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Een inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot de relatie onderwijs-opvoeding-opvang in het Nederlandse onderwijs. In Onderwijsraad, Onderwijs in thema’s (pp. 159-228). Den Haag: Onderwijsraad.
Driessen, G., & Smit, F. (2005). Integration, participation and education: Effects of minority parents’ societal participation on their children’s cognitive and non-cognitive competencies. In R.-A. Martínez-Gonzáles, Ma del Henar Pérez-Herrero & B. Rodríguez-Ruiz (Eds.), Family- school-community partnerships merging into social development (pp. 171-190). Oviedo: Grupo SM.
Smit, F. (2005). Ethnic minority parents and schools: Strategies to improve parental involvement and participation. In M. Mendel (Ed.), Schools’ perspectives on collaboration with families and community (pp. 99-114). Gdansk: University Gdansk.
Smit, F., & Driessen, G. (2005). Parent-school-community relations in a changing society: Bottlenecks, pitfalls and solutions. In R.-A. Martínez-Gonzáles, Ma del Henar Pérez-Herrero & B. Rodríguez-Ruiz (Eds.), Family-school-community partnerships merging into social development (pp. 353-372). Oviedo: Grupo SM.
Klaassen, C., Smit, F., Driessen, G., & Vroom, X. de (2005). Minority parents, integration and education in a changing society: The Netherlands as an example. In R.-A. Martínez-Gonzáles, Ma del Henar Pérez-Herrero & B. Rodríguez-Ruiz (Eds.), Family-school-community partnerships merging into social development (pp. 373-389). Oviedo: Grupo SM.

2003
Karsten, S., Vrieze, G., Boogaard, M. & Smit, F. (2003). Onvrede met het onderwijs. Internationale verkenning naar instrumenten om bezorgdheden met betrekking tot het onderwijs te meten. In: Tel uit je zorgen. Den Haag: Onderwijsraad.
Sleegers, P. & Smit, F. (2003). Samenwerking tussen leraren en ouders: Variatie, opbrengsten en knelpunten. In Handboek Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement (4300-1 – 4300-20). Alphen aan den Rijn: Samsom/H.D. Tjeenk Willink.
Smit, F., Driessen, G., Sleegers, P., & Hoop, P. (2003). Ethnic minority parents and schools: Strategies to improve parental involvement and participation. In S. Castelli, M. Mendel & B. Ravn (Eds.), School, family, and community partnership in a world of differences and changes (pp. 105-118). Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego.
Klaassen, C. & Smit, F. (2003). Changing responsibilities between home and school. Consequences for the pedagogical professionality of teachers. In F. Smit, K. van der Wolf & P. Sleegers (eds.), A bridge to the future. Collaboration between parents, schools and community (pp. 103-108). Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.

2001
Smit, F. & Driessen, G. (2001). Ouders en educatieve voorzieningen. In H. Dekkers, J. Kok & C. Meijer (Eds.), Primair onderwijs: het beleid onderzocht. Conferentieverslag BOPO (pp. 75-82). Den Haag: NWO.
Klaassen, C. & Smit, F. (2001). Tussen gezin en school. Verschuivingen in opvoedingsdenken en opvoedingspraktijken. In: Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, Aansprekend opvoeden. Balanceren tussen steun en toezicht, (pp. 179-258). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
Smit, F. (2001). Functioneren medezeggenschap bij universiteiten. In: Frederik Smit (Ed.). Dwangbuis of maatwerk? Medezeggenschap op de universiteit, pp. 1-4. Nijmegen: ITS.
Smit, F. (2001). Ongedeelde versus gedeelde medezeggenschap. In: Frederik Smit (Ed.). Dwangbuis of maatwerk? Medezeggenschap op de universiteit, pp. 7-18. Nijmegen: ITS.
Smit, F., Driessen, G., & Sleegers, P. (2001). Ouders en educatieve voorzieningen. Paper Onderwijs Research Dagen ORD 2001, Amsterdam, 25-27 juni. In E. van Eck, D. Griffioen, H. van Hout & T. Peetsma (Eds.), Proceedings van de 28ste Onderwijs Research Dagen (pp. 110-112). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
Smit, F., Driessen, G. & Sleegers, P. (2001). Relationships between parents of ethnic minority children, schools and supporting institutions in the local community — some ideas for the future. Paper European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), Rotterdam, the Netherlands, November 22-23, 2001. In F. Smit, K. van der Wolf & P. Sleegers (Eds.), A bridge to the future. Collaboration between parents, schools and communities (pp. 255-258). Nijmegen: ITS.

2000
Pelkmans, T. & Smit, F. (2000). Op weg naar zelfsturende teams in schoolorganisaties; een oriënterend onderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs. In J. Benders & P. van Amelsvoort (Eds.). Zelfsturende teams in de dienstverlening (pp. 61-70). Utrecht: Uitgeverij Lemma. B.V.

1999
Sleegers, P. & Smit, F. (1999). De relatie tussen school en ouders. Ervaringen met formele ouderparticipatie. In Handboek Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement (7720-1 – 7720-24). Alphen aan den Rijn: Samsom/H.D. Tjeenk Willink.
Pelkmans, T. & Smit, F. (1999). Het functioneren van zelfsturende teams in Regionale Opleidingen Centra. Paper Onderwijsresearchdagen ORD 1999, Nijmegen, 20-21 mei. In: R. Poell (Ed.), Proceedings van de 26ste Onderwijs Research Dagen (p. 265).
Smit, F., Moerel, H., & Sleegers, P. (1999). Experiments with the role of parents in primary education in the Netherlands. In F. Smit, H. Moerel, K. van der Wolf & P. Sleegers (Eds.), Building bridges between home and school (pp. 37-42). Nijme¬gen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.

1998
Smit, F. (1998). Invloed van ouders. In: J. van der Ploeg, & T. Mooij (Ed.). Geweld op school, Achtergronden, omvang, oorzaak, preventie en aanpak, pp 163-170. Rotterdam: Lemniscaat.

1997
Smit, F. & Claessen, J. (1997). Hebben ouders invloed op de identiteit van de school? In: C. Hermans & J. van Vugt (Eds.). Identiteit door de tijd. Reflectie op het confessionele basionderwijs in een geseculariseerde en multiculturele samenleving (pp.105-126). Den Haag/Nijmegen: ABKO/Katholiek Studiecentrum.

1994
Smit, F. & Esch, W. van (1994). Opportunities for parents to influence education in the Netherlands. In A. Macbeth & B. Ravn (Eds.), Expectations about parents in education. European perspectives (59-67). Glasgow: University of Glasgow.

1993
Smit, F. & Esch, W. van (1993). Parents in schools and school governing boards in the Netherlands. In: F. Smit, W. van Esch & H. Walberg (Eds.), Parental involvement in education. (pp. 67-74). Nijmegen: ITS.

1992
Smit, F. (1992). Relaties tussen besturen en medezeggenschapsraden. In A.M.L. van Wieringen (Ed.). Handboek deskundigheidsbevordering voor bijzondere schoolbesturen.

1991
Smit, F. (1991). Parent participation in school. In School-environment dialogue. Second European conference on school democratization (final report) (pp. 53-61). Lissabon, Portugal: Ministério de Educacao/GEP.

1989
Frederik Smit (1989). The need for a pupils’ statute in a democratic school. In: K. Jensen & S. Walker (Eds.). Towards democratic schooling. European experiences (pp.156-160). Milton Keynes: Open University.

1987
Smit, F. (1987). De medezeggenschapsraad, een papieren tijger? In J. Ahlers & J.A. van Kemenade (Eds.). Handboek basisonderwijs, deel 4.3/1-34. Deventer: Van Loghum Slaterus.
Smit, F. (1987). Teacher and pupil participation in education and its educational conditions. In: K. Jensen, O. Larsen & E. Spaet Henriksen (Eds.), A report on European Conference concerning school democratization (pp. 210-219). Copenhagen: Department of Pedagogy and Psychology Royal Danish School of Educational Studies.

1986
Smit, F. (1986). Medezeggenschap van werknemers in het onderwijs en de educatieve voorwaarden daartoe. Onderzoek naar de kwalitatieve wijzigingen van arbeid in het onderwijs als beroepssector en de scholingsaspecten daarvan. In: A. van Wieringen (Ed.), Innovatie van onderwijs en arbeid (pp.40-51).

1985
Crone, X. & Smit, F. (1985). Overleg over het voortgezet onderwijs. In: A. van Wieringen (Ed.), Beeld van het voortgezet onderwijs. (pp.252-271). Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Artikelen in tijdschriften / Wetenschappelijke en populaire artikelen

2013
Smit, F. (2013). Code medezeggenschap. Beter presteren. MR magazine, 29 (6), 4-6.
Smit, F. (2013). Eigen lestijden en flexibele schoolvakanties. Toename effectieve onderwijstijd. MR magazine, 29 (5), 4-6.
Smit, F. (2013). Voor- en vroegschoolse educatie. Project Schiedam. MR magazine, 29 (4), 4-6.
Smit, F. (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie. Cascade, 10 (3),24-26.
Smit, F. (2013). Integrale aanpak tegen pesten. Succesvolle Finse methode. MR magazine, 29 (2), 4-6.
Smit, F. (2013). Ouders en onderwijskwaliteit. Voorwoord bij themanummer over ouderbetrokkenheid. In Zorg primair. Vakblad voor het primair en speciaal onderwijs, nr. 1, 2013.
Smit, F. (2013). Gezag op school. Leiderschap nieuwe stijl. MR magazine, 29 (1), 4-6.

2012
Smit, F. (2012). Meer leeuw, minder lam. Werk aan een krachtige inbreng. MR magazine, 28 (12), 7-9.
Smit, F. (2012). Burgerschap op school. Meer aandacht voor leerlingenparticipatie. MR magazine, 28 (11), 4-6.
Smit, F. (2012). De oermens in ons. Imponeren in de or. OR & communicatie, 13 (5), 10-11.
Smit, F. (2012). Investeer in de leraar. Advies McKinsey aan Nederlandse onderwijs. MR magazine, 28 (10), 4-6.
Smit, F. (2012). De gelukkige or. Tips van wetenschappers. OR & communicatie, 13 (4), 10-11.
Smit, F. (2012). Streven naar excellentie. Scholen in achterstandssituaties. MR magazine, 28 (8/9), 7-9.
Smit, F. (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormen waardegemeenschap. MR magazine, 28(6/7), 4-6.
Smit, F. (2012). Evaluatie WMS-rapport. Informatie blijft heikel punt. MR magazine, 28(5), 4-6.
Smit, F. (2012). De oermens in ons. Imponeren in de mr. MR magazine, 28(4), 7-9.
Smit, F. (2012). Medezeggenschap 2.0. Wat kan de mr met sociale media? MR magazine, 28(3), 4-6.
Smit, F. (2012). De sociocratische aanpak. Meer medezeggenschap in De School. MR magazine, 28(1), 7-9.

2011
Smit, F. (2011). Denkhoeden en gedragspetten. Verbreed je perspectief. MR magazine, 27 (12), 4-6.
Smit, F. (2011). Respect, man! Omgaan met straatcultuur. MR magazine, 27 (11), 10-11.
Smit, F.(2011). Flexibel organiseren van medezeggenschap. Projectmatig werken. MR magazine, 27 (10), 7-9.
Smit, F. (2011). Pas op voor de Tijgermoeder. Tucht in opvoeding en onderwijs. MR magazine, 27 (9), 10-11.
Smit, F. (2011). Finnen investeren in leraren én ouders. Koploper in Europa. MR magazine, 27 (8), 7-9.
Smit, F. (2011). De gelukkige medezeggenschapsraad. Vier basisprincipes van Wiseman. MR magazine, 27 (6/7), 4-6.
Smit, F. (2011). De zeven wegen naar effectiviteit. Optimale medezeggenschap volgens Covey. MR magazine, 27 (5), 4-6.
Smit, F. (2011). Wederzijdse verwachtingen met ouders. Contracten met ouders. MR magazine, 27 (4), 7-9.
Smit, F. (2011). Chocolaatje bijna fataal. Veiligheidsgevoel op school. MR magazine, 27 (3), 10-11.
Smit, F. (2011). Competentieprofielen MR. Een evenwichtige samenstelling. MR magazine, 27 (2), 7-9.
Smit, F. (2011). Verleiden tot partnerschap. Maximale betrokkenheid ouders. MR magazine, 27 (1), 4-6.
Driessen, G., Smit, F., & Klaassen, C. (2011). Connecting ethnic minority parents to school. From empirical research to practical suggestions. Journal of Education Research, 4(1), 9-20.

2010
Smit. F. (2010). Leraar wil meer inspraak. Meer greep op onderwijs en budget. MR magazine, 26(12), 4-6.
Smit. F. (2010). Andere tijden in het onderwijs. Continu en vijf gelijke dagen. MR magazine, 26(11), 4-6.
Smit. F. (2010). Projectmatig werken. Flexibel organiseren van medezeggenschap. MR magazine, 26(10), 7-9.
Smit. F. (2010). Een vliegende start. Goede organisatie = halve werk. MR magazine, 26(8/9), 4-6.
Smit. F. (2010). School als ‘total institution’. Amerikaans onderwijs belicht 26(6/7), 7-9.
Smit. F. (2010). MR als merk. Communiceer wat je waard bent. MR magazine. 26(5), 4-6.
Smit. F. (2010). Meer samenwerking met ouders. Rapport Onderwijsraad. MR magazine. 26(4), 7-9.
Smit. F. (2010). Consumentenbond voor ouders. Amsterdams initiatief succesvol. MR magazine. 26(3), 10-11.
Smit. F. (2010). Omgaan met kritische ouders. Meer begrip en betrokkenheid. MR magazine, 26(2), 10-11.
Smit. F. (2010). We willen van die rode vlag af. Zeer zwakke school klimt uit dal. MR magazine. 26(1), 4-6.

2009
Smit. F. (2009). De kwaliteitsagenda. Ambitieuze plannen opbrengstgericht werken. MR magazine 10(12), 7-9.
Smit. F. (2009). Netwerken werkt! Hoe or-leden relaties beter kunnen benutten. OR & Communicatie. 10(11), 6-7.
Smit. F. (2009). Huiswerk steeds minder thuiswerk. Instellingen voor huiswerkbegelei­ding populair, MR magazine. 25(11), 7-9.
Smit. F. (2009). Minder geschillen dan verwacht. Jaarverslag landelijke geschillencom­missie. MR magazine. 25(10), 10-11.
Smit. F. & Vrieze, G. (2009). McDonaldisering van het onderwijs, Standaardisering en efficiency. MR magazine. 25(8/9), 7-9.
Smit. F. (2009). Succesvol netwerken. Hoe MR-leden relaties beter kunnen benutten. MR magazine. 25(6/7), 7-9.
Smit. F. (2009). Or, ga in de aanval. Niet serieus genomen? OR & Communicatie. 10(6), 8-9.
Smit. F. (2009). Hoe bereik je de leerling? Maak medezeggenschap ‘cool’. MR magazine. 25(5), 7-9.
Smit. F. (2009). Medezeggenschap in stroomversnelling. Tweede evaluatie WMS. MR magazine. 25(4), 10-11.
Smit. F. (2009). Allochtone ouders participeren. Lokaal platform Almere bruist. MR magazine. 25(1), 10-11.

2008
Smit, F., & Driessen, G. (2008). Geruisloze revolutie in het basisonderwijs. Steeds meer scholen eigen leerconcept. MR magazine, 24(3), 7-9.
Smit, F. (2008). Ouderparticipatie goed voor kinderen, ouders en school. Actieve ouders aan het woord. MR magazine, 24(10),4-6.
Smit, F. (2008). Stel de juiste vragen. Kom goed beslagen ten ijs. MR magazine, 24(8/9),7-9.
Smit, F. (2008). Hoe succesvol werven en behouden van MR-leden? MR magazine, 24(6/7),7-9.
Smit, F. (2008). Breng uw doelgroep in kaart! Geen contact met uw achterban? MR magazine, 24(5),7-9.
Smit, F. (2008). Onwillig bestuur? MR in de aanval! MR magazine, 24(4),7-9.
Smit, F., & Driessen, G. (2008). Geruisloze revolutie in het basisonderwijs. Steeds meer scholen eigen leerconcept. MR magazine, 24(3), 7-9.
Smit, F. (2008). Be good and tell it. De kracht van public relations. MR magazine, 24(2),7-9.
Smit, F. (2008). We moeten het samen doen. Inzicht in groepsdynamiek. MR magazine, 24(1),7-9.
Smit, F., Driessen, G., Sleegers, P., & Teelken, C. (2008). Scrutinizing the balance: Parental care versus educational responsibilities in a changing society. Early Child Development and Care, 178(1), 65-80.
Driessen, G., Sleegers, P., & Smit, F. (2008). The transition from primary to secondary education: Meritocracy and ethnicity. European Sociological Review, 24(4), 527-542.

2007
Smit, F. (2007). WMS maakt medezeggenschap weer hip. Rapport: modernisering kost tijd. MR magazine, 23 (12), 7-9.
Smit, F. & Driessen, G. (2007). Hoe verhoog je de betrokkenheid? Onderzoek naar ouderparticipatie. MR magazine, 23(11), 4-6.
Smit, F. & Gadet, P. (2007). Lessen van de apenrots. Apenstreken in de medezeggen­schapsraad. MR magazine, 23 (10), 7-9.
Smit, F. & Sluiter, R. (2007). Cursusaanbod getest. Medezeggenschapsraden investeren massaal in scholing. MR magazine, 23 (8/9), 4-6.
Smit, F. & Sluiter, R. (2007). Solo of samenwerken. Nieuwe afspraken noodzakelijk over rol (G)MR en geledingen. MR magazine, 23(6/7), 7-9.
Smit, F. (2007). Doe de MR-test. Bepaal je M-factor. MR magazine, 23 (5), 11-13.
Smit, F., & Laming, V. (2007). Medezeggenschap en de belofte van het voorjaar. Lentefeest heeft springkracht van trampoline. MR magazine, 23 (4), 4-6.
Smit, F. (2007). Spaghetti aan inspraakorganen. WMS biedt kansen voor nieuwe vormen van medezeggenschap. MR magazine, 23 (2), 4-6.
Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Sleegers, P. (2007). Types of parents and school strategies aimed at the creation of effective partnerships. International Journal about Parents in Education, 1(0), 45-52.
Smit, F., & Driessen. G. (2007). Parents and schools as partners in a multicultural, multireligious society. Journal of Empirical Theology, 20(1), 1-20.
Driessen, G., & Smit, F. (2007). Effects of immigrant parents’ participation in society on their children’s school performance. Acta Sociologica, 50(1), 39-56.

2006
Smit, F., & Vroom, X, de (2006). Slimmer werken. Maximale effectiviteit. MR magazine, 22(12), 7-9.
Smit, F. (2006). Overgewicht aanpakken op school. De gezonde school. MR magazine, 22(11), 4-6.
Smit, F. & Sluiter, R. (2006). Er gaat een wereld voor je open. Aanbod cursussen medezeggenschap is groot. MR magazine, 22(8/9), 4-6.
Smit, F., & Sluiter, R. (2006). Overgewicht aanpakken op school. De Gezonde School. MR magazine, 22(11), 4-6.
Smit, F. (2006). WMS: één hand kan niet klappen. Meepraten zonder meebeslissen werkt niet. School en Medezeggenschap, 22(3), 9-11.
Smit, F. (2006). Onderwijsraad velt negatief oordeel over uitgangspunten WMS. Advies Onderwijsraad aan de Tweede Kamer. School en Medezeggenschap, 22(2), 5.
Smit, F. (2006). Doe de MR-test. Ken jezelf als MR-lid. School en Medezeggenschap, 22(4), 7-9.
Smit, F. (2006). WMS: één hand kan niet klappen. Meepraten zonder meebeslissen werkt niet. School en Medezeggenschap, 22(3), 10-11.

2005
Smit, F. (2005). ´De beste school is die waar de docent weinig doet en de leerling bijna alles´. Leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs. School en Medezeggenschap, 21(10), 8-9.
Smit, F. & Driessen, G. (2005). Onderwijs moet kans grijpen. Leerlingen en studenten willen meer invloed op kwaliteit docenten. School en Medezeggenschap, 21(10), 2.
Smit, F. (2005). Een kauwgombal van een wet. Kanttekeningen bij nieuwe Wet medezeggenschap scholen. School en Medezeggenschap, 21(8/9), 5-6.
Smit, F. & Driessen, G. (2005). Allochtone ouders willen meer samenwerken met basisonderwijs. Tweezijdige communicatie. Vernieuwing, 64(2), 16-18.
Smit, F. (2005). Twintig procent van basisscholen heeft een continurooster. Overblijven komt onder verantwoordelijkheid van de school. School en Medezeggenschap, 21(5), 9-11.
Smit, F. (2005). Leerlingen ontwikkelen tot competente wereldburgers. Een Utrechtse school voor levenskunst. School en Medezeggenschap, 21(4), 10-12.
Smit, F., & Driessen, G. (2005). Opvoeding, opvang en onderwijs in Nederland: meer aandacht voor socialisatie gewenst. School en Medezeggenschap, 21(3), 6-7.
Smit, F. (2005). Oog voor vormgeving medezeggenschap is belangrijk. Bovenschoolse medezeggenschap in het basisonderwijs (2). School en Medezeggenschap, 21(2), 12.
Smit, F. (2005). ‘Roei met de riemen die je hebt, krijg meer zuurstof en blijf fris’. Bovenschoolse medezeggenschap in het basisonderwijs (1). School en Medezeggenschap, 21(1), 9-12.
Teelken, C., Driessen, G., & Smit, F. (2005). Frictions between formal education policy and actual school choice: Case studies in an international comparative perspective. International Review of Education, 51(1), 35-58.
Driessen, G., Smit, F., & Sleegers, P. (2005). Parental involvement and educational achievement. British Educational Research Journal, 31(4), 509-532.
Smit, F., & Driessen, G. (2005). Ethnic minority parents’ and teachers’ orientation on collaboration between home and school: Strategies and contexts. Aula Abierta, 86(1-2), 169-184.

2004
Smit, F. (2004).Suffige school transformeert in dynamische en democratische organisatie. ‘Een adelaar kan wel laag vliegen, maar een kip nooit hoog’. School en Medezeggenschap, 21(12), 3-5.
Smit, F. (2004). Imago van gmr moet opgepoetst worden. School en Medezeggenschap, 21(10), 5.
Smit, F. (2004). Ouders leveren bevoegdheden in: Voorstel Expertgroep Medezeggenschap Primair Onderwijs. School en Medezeggenschap, 21(8/9), 7.
Smit, F., Sleegers, P., & Driessen, G. (2004). Doorbreken van vastgeroeste patronen. Ervaringen met zelfsturing binnen de BVE-sector. Het Schoolbestuur, 24(3), 8-11.
Smit, F. (2004). We laten zien wat we willen: ‘’We zetten onze reukvlag’. De mr als counterpart is een daadkrachtig vertegenwoordiger. School en Medezeggenschap, 21(3), 13-14.

2003
Smit, F. (2003). Van Popey zonder spinazie naar Lara Croft met power. Nieuwe serie over raden en hun strategieën. School en Medezeggenschap, 19(12), 7-9.
Smit, F. (2003). Nieuwe MR-leden snel wegwijs maken. Vliegende start nieuwe mr. School en Medezeggenschap, 19(8/9), 3.
Smit, F. (2003). Zeven vragen bij het maken van een jaarverslag. Jaarverslag van de (g)mr. School en Medezeggenschap, 19(5), 3-5.
Smit, F. (2003). Orde door chaos? De ontdekking van de hemel. School en Medezeggenschap, 19(1), 3-4.
Smit, F., & Driessen, G. (2003). Allochtone ouders zijn ontevreden over inspraak in basisonderwijs. Voorkomen criminaliteit belangrijk opvoedingsdoel ouders. School en Medezeggenschap, 19(12), 8, 14.

2001
Smit, F. (2001). Partnerschap tussen ouders en school. State-of-the-art, voorstellen van Adelmund en kritische kanttekeningen. School en Medezeggenschap, 17(5), 10-13.

2000
Smit, F. (2000). Formuleren van een missie voor de mr. Orde in wirwar van particuliere visies. School en Medezeggenschap, 16(4), 10-12.

1999
Smit, F. & Polderman, J. (1999). Niet iedereen zit te wachten op informatie of inspraak! Relatie mr/achterban in het voortgezet onderwijs. School en Medezeggenschap, 15(3), 10-12.

1998
Vermeulen, B., & Smit, F. (1998). De veranderende positie van ouders in het primair en voortgezet onderwijs. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onder­wijs­beleid, mei, 27-37.
Claessen, J. & F. Smit (1998). Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 75(1), 17-35.
Smit, F. & Claessen, J. (1998). Rapport Adviescommissie Medezeggenschap ‘WMO-waarborg voor gelijkwaardigheid’. In School & Wet. Tijdschrift voor de onderwijspraktijk, 42/77, (6), 7-10. Kluwer: Alphen aan den Rijn.

1997
Smit, F. & Claessen, J. (1997). Rapport Adviescommissie Medezeggenschap ”WMO- waarborg voor gelijkwaardigheid”. School en Wet, jaargang 42/77, nr. 6 pp 7-10.

1996
Smit, F., & Esch, W. van (1996). Current trends in the partnership between parents and schools in the Netherlands. In D. Davies & V. Johnson (Eds.), Crossing boundaries with action research: A multinational study of school¬-family-community collaboration. International Journal of Educational Research, 25 (1), 67-73.

Ouderbetrokkenheid verbeteren? Zo doe je dat!

cover-aprildidactief

Hoe bevorder je ouderbetrokkenheid bij school?

1. Ontwikkel met je team een visie op wat je met ouders wilt: Waarom vind je ze belangrijk? Alleen veel ouders over de vloer helpt niet. Bedenk een oneliner, een uitspraak die gedeeld wordt door het hele team.
2. Wat zijn de succesverhalen bij jou op school: Wat kun je uitbreiden? Begin klein, want grote blauwdrukken blijven toch in de kast liggen.
3. Praat met die collega die in de teamvergadering zegt: ik wil ‘s ochtends die ouders zo snel mogelijk de deur uit, dan kan ik aan het werk. Laat zien dat het zich dubbel en dwars uitbetaalt als je ouders inschakelt bij de schoolloopbaan van je leerlingen.
4. Maak al bij de intake van nieuwe leerlingen goede afspraken over wederzijdse verwachtingen en manage die verwachtingen ook gedurende de schoolloopbaan. Wees realistisch. Praat regelmatig met ouders, alleen al omdat ze anders veel te laat ontdekken dat hun kind toch ‘alleen maar een vmbo-advies’ krijgt en ze jou dat gaan verwijten.
5. Communiceer positief met ouders: geef aandacht op maat, daar bloeien ze van op! En spreek in een taal die ouders snappen: zij kennen het onderwijsjargon niet.
6. Vorm een taskforce van directeur (bouwleider), leraar en ouder die regelmatig overleggen en samen het thema ‘ouders’ op de agenda houden.
7. Denk na over andere vormen van communicatie met ouders: bellen, mailen, twitteren, facebooken kan ook.
8. Overweeg parttime lidmaatschap van medezeggenschapsraad voor ouders: niet iedereen heeft tijd om zich een jaar lang aan de mr te verbinden.
9. Organiseer een ouderpanel, maar wees dan ook voorbereid op echte inspraak. Stel je open.
10. Kijk ook naar ouder-oudernetwerken: zij kunnen je helpen meer ouders te bereiken.

Zie Didactief, april 2013, pp. 17-21

http://www.didactiefonline.nl/images/ouderbetrokkenheid.pdf

Publicaties

Zie ook van Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Joke Verwoerd, LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs: ‘Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.

Check:http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

El Furkan, Ababil, Kethel en De Wieken in top 10 hoogste Citoscores Schiedam

SUPEROUDER

Top 10 basisscholen Schiedam:

• El Furkan 8.2
• Het Startblok 7.8
• Ababil 7.8
• Het Windas 7.6
• De Regenboog 7.4
• Sint Bernardus 7.4
• Kethel 7.3
• Sint Jan 7.3
• De Wieken 7.3
• De Taaltuin 7.1

Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen begeleidt de actieteams van de peuterspeelzalen / basisscholen El Furkan, Ababil, Kethel, De Wieken en de (pedagogisch) medewerkers van de aanbieders van peuterspeelzaalwerk om het ouderbeleid te versterken.

Het Expertisecentrum heeft een innovatieve begeleidingsopzet ontwikkeld voor het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid. Het uitgangspunt is dat alle ouders kunnen bijdragen aan de ontwikkelingsstimulering en het optimaliseren van de onderwijsresultaten van hun kinderen.

Het Expertisecentrum werkt daarbij nauw samen met de gemeente Schiedam, KomKids B.V. en stichting SWS Welzijn als aanbieders van peuterspeelzaalwerk.

Zie: MR – magazine, nr. 4, mei 2013, pp. 4-6.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=278

Ouders en school

OudersneschoolSWP9789088503320

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)

De publicatie van Frederik Smit gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.

Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Hoe ouders effectief betrekken bij het onderwijs van hun kind?

Zie Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Joke Verwoerd, LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs: ‘Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/