Category Archives: monitor

Schoolleiders, leraren en ouders oordelen positiever over ouderbetrokkenheid

images-38

Uit de derde meting Monitor ouderbetrokkenheid blijkt dat schoolleiders, leraren en ouders positiever oordelen over ouderbetrokkenheid. Vooral ouders zijn positiever over de inspanningen van scholen om hen te betrekken. In het vo en mbo zijn scholen sinds 2012 duidelijk van houding veranderd. Ze geven ouders meer ruimte om betrokken te zijn. Er ligt daarmee een goede basis om samen op te trekken.

Sander Dekker, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft ouderbetrokkenheid.

Panteia en ITS
Het onderzoek, de meting, is uitgevoerd door Panteia en ITS, Radboud Universiteit. Zij stelden vragen aan ouders, leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Deze derde meting volgt op eerdere metingen uit 2009 en 2012.

Communicatie
De meeste betrokkenen zijn redelijk tevreden over de communicatie tussen ouders en school. In alle onderwijssectoren vindt het merendeel van de ouders dat er voldoende contact is tussen ouders en school. In het primair onderwijs is dat 81%, in het voortgezet onderwijs 77% en in het mbo 63%. De mate waarin ouders actief zijn in inspraak of medezeggenschap (formele participatie) is ten opzichte van 2012 niet veranderd. Alleen het aandeel ouders dat zegt lid te zijn van een ouderraad mbo is fors gestegen ten opzichte van 2012 (36% ten opzichte van 14%).

Verbetering
Een opvallende uitkomst is het verschil in tevredenheid over de mate waarin ouders uitgenodigd worden om thuis hun kinderen te ondersteunen. De meeste leraren zijn tevreden over hun eigen contact met ouders. Een deel van de leraren vindt dat er nog verbetering mogelijk is in de mate van betrokkenheid van ouders.

Meer informatie: Frederik Smit

Opdrachtgever: Ministerie van OCW

Rapport en kamerstukken: Eerste Kamer der Staten-Generaal

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie het boekje van Frederik Smit ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/
850332
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20141217/brief_regering_aanbieding_monitor/info