Monthly Archives: mei 2015

Ouders en huiswerk

Unknown-55Unknown-56

Trouw
Woensdag 3 juni in Trouw. Ouders en huiswerk. Frederik Smit en anderen over de rol van ouders bij het huiswerk van hun kinderen. Onderzoek en praktijk van de effecten van ouderbetrokkenheid op de leerprestaties van kinderen.

MR magazine
Zie artikel in MR magazine.


ITS publicatie
Ouders en leerprestaties kinderen: ITS publicatie.

Kindcentrum Prins Willem Alexander Vlaardingen start kennismakingsspreekuur met ouders

b7tlcwecaaebx56-jpg-large
Cathleen van Doornik, Marianne de Graaff, Peter van der Windt, Frederik Smit,  Marieke Wolgen 

Kennismakingsspreekuur
Aan het begin van het schooljaar organiseert Kindcentrum Prins Willem Alexander in Vlaardingen een kennismakingsspreekuur waarin de visie van het kindcentrum aan de orde komt.

Actieteam
Actieteam ouderbetrokkenheid bestaande uit Peter van der Windt, Marianne de Graaff, Cathleen van Doornik en Marieke Wolgen (Frederik Smit begeleidt het team).

Veranderingsgerichte cultuur
De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam van Integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

Tip
Tip 1 Geef ouders maandelijks tips mee die ze thuis kunnen toepassen.
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Kindcentrum Het Spectrum in Vlaardingen start een kinderraad

CGFdIDGWoAA2Ikh.jpg-large
Jolanda Snaauw, Susanne Snoeij, Petra van Zwieten en Bernadette Bax

Plan van aanpak
Het actieteam ouderbetrokkenheid van Integraal Kindcentrum Het Spectrum stelt een plan van aanpak op om partnerschap van ouders en het kindcentrum te optimaliseren. Actiepunten zijn onder andere het instellen van een kinderraad en de rol van ouders bij de gang van zaken en het beleid duidelijker een plaats geven binnen het kindcentrum.

Actieteam
Het actieteam bestaat uit Susanne Snoeij (directeur), Bernadette Bax en Jolanda Snaauw (teamleiders) en Petra van Zwieten (pedagogisch medewerkster).

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

Tip
Tip 9 Organiseer eens een omgekeerd tienminutengesprek.
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Harlingen
Zie een artikel van Frederik Smit over de leerlingenraad van de Sint Michaëlschool in het centrum van Harlingen, Friesland.

Stap in, reis mee en ontdek de wereld

 

foto-57

Hans Riemens, Simone Visser, Kirsten Muijs, Arianne Zonneveld, Simone Jansen, Eva Schouwenburg en Conny van Straten

Actieteam optimaliseert relatie ouders en Jenaplanschool Vlaardingen
Het ingestelde actieteam ouders en school bestaat uit: Arianne Zonneveld (directeur), Simone Jansen (ouder), Chantal Chin A Foeng (ouder), Simone Visser (ouder), Titia Steenbergen (intern begeleider), Hans Riemens (ouder, mr-lid), Leanne van Donge (leerkracht), Conny van Straten (leerkracht), Kirsten Muijs (ouder) en Eva Schouwenburg (leerkracht).

Mission-statement
Mission-statement van de school is: ‘‘Stap in, reis mee en ontdek de wereld”.

Tip
Tip 2 Formuleer een heldere visie op ouderbetrokkenheid en ouderverbondenheid

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Hoe spelen (voor)scholen en ouders in op wederzijdse verwachtingen? Nulmeting in Arnhem

images-57

Onderzoek
Ouders, managers, directeuren, pedagogisch medewerksters, leerkrachten groep 1 en 2, interne begeleiders, oudercontactpersonen, trainers en externe begeleiders hebben een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek naar educatief partnerschap van ouders en (voor)school in Arnhem ontvangen.

Stichting PAS
Stichting PAS heeft het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen verzocht een onderzoek uit te voeren hoe de relatie ouders en (voor)school te optimaliseren in de gemeente Arnhem.

Effecten
Stichting PAS, Stichting Actief Ouderschap, schoolbesturen, managers, directies, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, begeleiders en trainers in Arnhem krijgen met de onderzoeksresultaten inzicht in wat de effecten zijn van het optimaliseren van de relatie ouders en (voor)school op de kinderen.

Tip 7 Start een nulmeting op jouw (voor)school
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Gezond, groen en duurzaam. Scholen werken aan imago

images-56

Overgewicht
Teveel kinderen hebben overgewicht, bewegen onvoldoende of weten niet goed wat (on)gezond gedrag is. Steeds meer scholen investeren in een gezond schoolplein en een gezonde, groene, duurzame school. Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs, zodat leerlingen daar veilig en prettig kunnen leren.

Rolmodel
Niet alleen de gezondheid van leerlingen is relevant, ook medewerkers varen wel bij een gezonde school. Ze voelen zich er beter, kunnen zich beter inzetten en zijn ze een vanzelfsprekender rolmodel voor leerlingen.

Rol ouders, leerlingen en medezeggenschapsraad
Wat is de rol van de ouders, de leerlingen en de medezeggenschapsraad?
Artikel van Frederik Smit in MR magazine, juni 2015.

Onderzoek educatief partnerschap in Arnhem

images-55

Uitnodiging
Ouders, managers, directeuren, pedagogisch medewerksters, leerkrachten groep 1 en 2, interne begeleiders, oudercontactpersonen, trainers en externe begeleiders hebben een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek naar educatief partnerschap van ouders en (voor)school in Arnhem ontvangen.

Stichting PAS
Stichting PAS heeft het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen verzocht een onderzoek uit te voeren hoe de relatie ouders en (voor)school te optimaliseren in de gemeente Arnhem.

Positieve effecten
De onderzoeksresultaten bieden de drie gezamenlijke schoolbesturen Primair Onderwijs: De Basis, Delta, Fluvius en de Gemeente Arnhem inzicht om vast te stellen of de aanpak van de Stichting PAS en Stichting Actief Ouderschap op (voor)scholen positieve effecten heeft op de kinderen.

Tip 7 Start een nulmeting op jouw (voor)school

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Enthousiast team Erasmus Dagschool Vlaardingen

foto-48

Anna Prins, Ingrid Kessels en Ed Simonis

Vreedzame school
Vlaardingse Dagschool Erasmus is een Vreedzame School. De school vormt een gemeenschap waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor elkaar.
http://vlaardingsedagschoolerasmus.nl

Actieteam
Het actieteam bestaande uit Anna Prins (leerkracht), Ingrid Kessels (leerkracht) en Ed Simonis (directeur) starten binnenkort met het uitvoeren van een plan van aanpak om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren. Actiepunt is onder andere het instellen van een ouderraad.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit geeft het actieteam ouderbetrokkenheid, dat binnenkort wordt ingesteld, support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders en de leerlingen.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Tip 6 Stel de vraag in het team: welke contacten willen wij met ouders?

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Christelijke basisschool Het Talent geeft educatief partnerschap een impuls

AAEAAQAAAAAAAAMBAAAAJGZlZDJjYTRhLTg5ODEtNGY5ZS1hNzU2LTMyZTVhMzJjYWMyOQ

Kyra van Nimwegen

Start
Na de zomervakantie start christelijke basisschool Het Talent in Schiedam met de uitvoering van hun plan van aanpak om de relatie met de ouders te optimaliseren. Een vrijwilliger  organiseert ouderbijeenkomsten voor laaggeletterde ouders met de focus op educatief partnerschap, maar ook het voorbereiden van een oudergesprek komt aan bod.

http://www.hettalentschiedam.nl/index.php

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid met Kyra van Nimwegen (adjunct-directeur) als aanspreekpunt gaat zich richten op ouders als educatieve partners om de talenten van de kinderen optimaal te ontwikkelen. Kyra van Nimwegen: ”We willen ons schoolbreed (ook de peuters) richten op het huiswerk. De kernvraag is: hoe kunnen de ouders een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind?”

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders en de leerlingen.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Tip 2 Ontwikkel een visie op ouderbetrokkenheid!
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Innovatieve aanpak basisschool De Hoeksteen in Vlaardingen

c6338e1a1391abbe6366a57ee68b9019
Leontien Stofbergen, Sanne van Sloun en Marc de Lange

Start
Na de zomervakantie start katholieke basisschool De Hoeksteen in Vlaardingen met de uitvoering van een goed doordacht plan om de relatie met de ouders te optimaliseren. De kick off vormen de startgesprekken met ouders waarbij men nadrukkelijk de leerlingen betrekt.
http://www.kbsdehoeksteen.nl

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid met Marc de Lange (directeur), Leontien Stofbergen (adjunct-directeur) en Sanne van Sloun (intern begeleider) willen met hun innovatieve aanpak ouders als educatieve partners benaderen om de kinderen optimale ontplooiingskansen te bieden.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders en de leerlingen.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Tip 4 Organiseer jaarlijks een bewustwordingsbijeenkomst

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf