Monthly Archives: oktober 2014

Opheffing kleine basisscholen

images-6

Het afgelopen jaar zijn in Nederland 108 basisscholen verdwenen; Gefuseerd of opgeheven. Het is het hoogste aantal in jaren. En de verwachting is dat er volgend schooljaar nog meer verdwijnen. Een logisch gevolg van een daling van het aantal leerlingen, met name in krimpgebieden. Dat leidt ertoe dat in sommige kleinere dorpen geen school meer te vinden is.

Er is aandacht voor het alternatief van de Kleine Scholen Coöperatie in antwoord op de tendens van schaalvergroting. http://nos.nl/…/22139-nos-journaal-18-oktober-2014-2000u.ht…

Artikel van Frederik Smit in MR magazine over acties van kleine scholen om te blijven voortbestaan in MR magazine, december 2013.
De dorpsschool moet blijven

Uitzending ‘EenVandaag’, 6 november 2013, met Jan Schuurman Hess en Frederik Smit over kleine scholen
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47731/plan_voor_behoud_kleine_scholen?autoplay=1
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47731/plan_voor_behoud_kleine_scholen

Comité van aanbeveling Kleine Scholen Coöperatie
• Felix Rottenberg, Voorzitter Curatorium Wiardi Beckman Stichting Amsterdam
• Hans Wiegel, Oud-minister van Binnenlandse Zaken
• Frederik Smit, Coördinator Expertisecentrum Ouders, school en Buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
• Yellie Alkema, Voorzitter Stadsdeelraad Centrum in Amsterdam
• Karin van den Broecke, Preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in
Nederland

Optimaliseren ouderbetrokkenheid Ababil en El Furkan

team

Foto: team El Furkan

Bespreking voortgang aanpak optimaliseren ouderbetrokkenheid bij de Islamitische basisscholen Ababil en El Furkan in Schiedam.

Waar: Ibs Ababil, Dr. Kuyperlaan 12, Nieuwland, Schiedam.
Wanneer: maandag 27 oktober, 13.00 uur.

Zie artikel van Frederik Smit in MR magazine, juni 2013, over het betrekken van ouders bij de VVE in Schiedam.

Betrek ouders bij VVE

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Ouderbetrokkenheid en verbeteren leerprestaties

frederik-smit-ea-2012-literatuurstudie-ouderbetrokkenheid-en-verbeteren-leerprestaties-1-638

Wanneer leidt beleid om onderwijsondersteunend gedrag van ouders en educatief partnerschap tussen ouders en school te optimaliseren, in een multiculturele grootstedelijk context, tot aantoonbaar hogere onderwijsresultaten? Wat zijn de succesfactoren?

Ouderbetrokkenheid wordt wel beschouwd als een van de belangrijke componenten dan wel kenmerken van effectieve scholen. In de strategie van scholen om samen met ouders de onderwijsresultaten te verhogen, spelen de visie op ouderbetrokkenheid, het creëren van draagvlak voor een geïntegreerde planmatige aanpak en maatwerk een belangrijke rol.

Onderzoeksrapport: Smit, F., Wester, M., & Kuijk, J. van (2012). Ouderbetrokkenheid en verbeteren van leerprestaties. Literatuurstudie. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze literatuurstudie was gefocust op de onderzoeksbevindingen in de afgelopen twee decennia wat betreft de relatie ouders en school en het verbeteren van leerprestaties in West-Europa, Canada en de Verenigde Staten.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, Programmabureau Beter Presteren.

http://www.ru.nl/its/vm-afgerond-0/ouders-school/ouderbetrokkenheid/

Optimaliseren partnerschap ouders en (voor)school Kindcentrum De Ark

images-3

Op 30 oktober is de start van het project ‘Optimaliseren partnerschap ouders en (voor)school’ Kindcentrum De Ark in Vlaardingen. De Ark biedt voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar: hele dagopvang, peuterspeelzaal, de basisschool, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Het kindcentrum is 52 weken per jaar van 07:30 tot 18:30 uur geopend.

Het kindcentrum heeft, naast een excellente basisschool, een Topklas voor leerlingen die hoog presteren en hiervoor een passend aanbod krijgen gedurende een ochtend per week. Daarnaast zijn er de Kunstklassen van de Russian School of the Arts, waar gemotiveerde en getalenteerde kinderen hun talenten op het gebied van theater, dans, muziek en tekenen kunnen ontwikkelen.

Op woensdagmiddag kunnen alle kinderen uit Vlaardingen in Kindcentrum De Ark kunstlessen volgen van de Russian School of the Arts.

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Lezing belang van ouderbetrokkenheid

images-1

Op verzoek van de directie en de medezeggenschapsraad van de Prinses Christina School in Maassluis geeft Frederik Smit in januari 2015 voor de ouders en het schoolteam een inleiding over het belang van ouderbetrokkenheid bij de school.

De Prinses Christina School is een openbare school in Maassluis met circa 450 leerlingen.

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Leerlingenparticipatie in het onderwijs

Unknown

Hoe kunnen scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs als lerende organisaties leerlingen bij de vormgeving van het onderwijs betrekken?

In een lerende organisatie gaat het niet alleen om het leren, maar vooral om ‘het leren om te leren’. In een lerende organisatie is er sprake van een constante cyclus van ‘bezinnen, denken, beslissen’ om het onderwijs te veranderen en dat vervolgens ook te doen.

In juni 2014 verscheen een artikel van Frederik Smit in MR magazine over de leerlingenraad op de Sint Michaëlschool in Harlingen.
Check: Neem leerlingen heel serieus

Zie onderzoeksverslag leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/collecties_items_171.pdf

Maandag 20 oktober een gesprek met Onderwijsblad Didactief (www.didactiefonline.nl) over leerlingenbeoordelingen van docenten.

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Optimaliseren partnerschap ouders en school in praktijkonderwijs

images-2

ProNovaCollege is dé school voor praktijkonderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord in Schiedam.

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren. Hierdoor zijn andere vormen van voorgezet onderwijs niet haalbaar.

Binnenkort starten we een project om de relatie ouders en school te optimaliseren. De leerlingen worden hier uiteraard nadrukkelijk bij betrokken.

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Succesfactoren voor passende ouderbetrokkenheid bij de school

img_8572-1

Frederik Smit geeft op dinsdag 14 oktober een korte inleiding over succesfactoren voor passende ouderbetrokkenheid bij de school.

Ouders (en/of verzorgers) zijn volwaardig partners wanneer het gaat over het onderwijs en de ondersteuning aan hun kind. In goed partnerschap werken scholen en ouders met elkaar preventief samen.

Organisatie: Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen, Maassluis.

Waar? Maassluis, Koningshof Maassluis, zaal Lepelaar
Wanneer? Dinsdag 14 oktober, 09.00 – 11.45 uur

Zie voor meer informatie over de rol van ouders bij het onderwijs het boekje Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Succesvol ouderbeleid VVE-locaties in Leiden

image001-1

Expertisecentrum Ouders, school en buurt begeleidt een bijeenkomst voor de gemeente Leiden over succesvol ouderbeleid bij VVE-locaties.

De datum van de bijeenkomst wordt binnenkort in overleg met de deelnemers opnieuw vastgesteld.

Bestemd voor scholen, maatschappelijke organisaties, peuterspeelzalen en kinderdagopvang.

Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft het Expertisecentrum, Ouders, school en buurt het Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid VVE ontwikkeld.
https://itsexpertisecentrum.files.wordpress.com/2012/06/view_medewerkersstappenplanvve.pdf

Zie voor meer informatie over de rol van ouders bij opvang en onderwijs het boekje Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Ouders, medezeggenschap en kwaliteit van het onderwijs

Unknown

In het najaar van 2013 heeft het kabinet een principeakkoord gesloten met de Stichting van het Onderwijs over het Nationaal Onderwijsakkoord. In het akkoord wordt de ambitie verwoord als het streven naar ‘excellent onderwijs’ om tot de top vijf van de wereld te gaan behoren. Een cruciaal thema in dit akkoord is de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. De Wet medezeggenschap onderwijs biedt ouders in de medezeggenschapsraad ruimte om actief invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

Frederik Smit. Ouders en kwaliteit van het onderwijs. Leg de lat hoog. In Basisschool Management, 3, 2014.

Check: Ouders en kwaliteit van het onderwijs

Zie voor meer informatie over de rol van ouders bij de kwaliteit van het onderwijs het boekje Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Zie voor handreikingen functioneren medezeggenschap en kwaliteitsverbetering onderwijs: http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/