Monthly Archives: februari 2014

Goedkeuring wijziging taakbeleid (o.a. ouderavonden) vereist 2/3 meerderheid werknemers

ouderavond_ict_039

Bezwarencommissie CAO-VO
De Bezwarencommissie CAO-VO heeft op 7 februari 2014 uitspraak gedaan in een geschil tussen de personeelsgeleding van een deelraad (PDMR) en de werkgever. Het geschil ging over de vraag of een voorstel van de werkgever tot wijziging van het taakbeleid, waarmee de medezeggenschapsraad (MR) had ingestemd, een wijziging inhoudt van het systeem van het taakbeleid. Want als dat het geval is, kan de werkgever deze wijziging alleen invoeren als 2/3 van de werknemers binnen de instelling of betrokken organisatorische eenheid dit heeft goedgekeurd. Dit is bepaald in artikel 7.1 lid 5 cao. Het nieuwe taakbeleid was niet aan het personeel voorgelegd.

Personeelsgeleding
De personeelsgeleding van een deelraad (PDMR) was van mening dat het voorstel van de werkgever leidde tot verplaatsing van taken van de ene categorie taken (algemene schoolactiviteiten) naar de andere categorie (opslagfactor). Deze wijzigingen betreffen met name: rapportvergaderingen, ouderavonden vakdocent, begeleiding excursies, eerste en tweede correctie examens en sectieoverleg. Die verplaatsing van taken is volgens de PDMR te karakteriseren als een wijziging van het systeem van taakbeleid.

Taakbeleid
De commissie concludeerde dat de afspraak tussen de werkgever en de MR over het taakbeleid, waaronder de overheveling van taken van algemene schoolactiviteiten naar de opslagfactor, een wijziging in het systeem van het taakbeleid inhoudt, waarvoor de werkgever op grond van artikel 7.1 lid 5 cao vo de goedkeuring van 2/3 meerderheid van de werknemers nodig heeft. Dit betekent dat de werkgever de wijziging behoort te bespreken en ter goedkeuring voor te leggen aan het voltallige (onderwijzend) personeel binnen de instelling of betrokken organisatorische eenheid.

http://www.onderwijsgeschillen.nl/medezeggenschap/actualiteiten-medezeggenschap/uitspraak-van-de-bezwarencommissie-cao-vo-in-een-interpretatiegeschil-over-het-taakbeleid/

Meer weten?
Meer weten over het belang van ouderavonden, ouderbetrokkenheid, (versterken) medezeggenschap en kwaliteit van het onderwijs?
https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/02/12/versterking-bestuurskracht-en-goed-bestuur-in-het-onderwijs/

bol.com

De medezeggenschapsraad kan een belangrijke rol spelen bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Zie: ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs’.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Unknown-1

Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Actieteams ouderbetrokkenheid VVE

Melle stappenplan

In de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor 2,5 t/m 6 jarigen is ouderbetrokkenheid een belangrijke factor bij het leerproces van het kind.

Inspectie van het Onderwijs
De inspectie van het Onderwijs heeft geconstateerd dat VVE-instellingen ouders doorgaans adequaat informeren over de VVE en de ontwikkeling van hun kind, er is een intake, ouders participeren in de voorschool en medewerkers houden rekening met de thuistaal.

Op de meeste VVE-locaties is echter niet sprake van een gericht ouderbeleid, waarbij een analyse wordt gemaakt van de ouderpopulatie. De activiteiten zijn doorgaans niet gebaseerd op zo’n analyse. Ook worden ouders meestal te weinig gestimuleerd om thuis VVE-activiteiten te doen, ondanks het feit dat in de meeste VVE-methodieken een oudercomponent is opgenomen.

Bestuursafspraken
Met het ministerie van OCW is in de Bestuursafspraken van 2012 overeengekomen dat op de VVE-locaties wordt gewerkt met een gericht ouderbeleidsplan, waarbij per locatie minimaal duidelijk uiteengezet is, hoe alle door de inspectie beoordeelde onderwerpen worden aangepakt en de ouderbetrokkenheid bij VVE wordt vergroot. Bovendien beschrijft het ouderbeleidsplan de aanpak ten aanzien van de ouders van doelgroepkinderen. Het is de bedoeling dat in 2015 alle VVE-locaties voldoende of hoger scoren op alle door de inspectie te beoordelen onderwerpen.

Ouderbeleidsplannen
De meeste VVE-intellingen en basisscholen en/of uitvoeringsorganisaties hebben voorschoolse educatie ouderbeleidsplannen opgesteld, maar deze plannen zijn niet altijd locatiespecifiek, of op elkaar afgestemd.
Het Experetisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen heeft het afgelopen jaar VVE-instellingen en basisscholen in Schiedam zeer succesvol begeleid met het opstellen en uitvoeren van ouderbeleidsplannen.

Advies en support
Voor advies en support kunnen gemeenten en scholen een beroep doen op dr. Frederik Smit van Experetisecentrum om VVE-locaties te ondersteunen bij het aanscherpen, of het (opnieuw) opstellen van de ouderbeleidsplannen.

Zie: MR – magazine, nr. 4, mei 2013, pp. 4-6.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=278

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Lessen van je moeder?

OuderbetrokkenheidVlijmen

Vlijmen. Terwijl hij geconcentreerd naar het gedicht in het taalboek kijkt, balt Siebe (8) zo nu en dan heel even zijn vuist om de duim van zijn moeder Ingrid. „Welke woorden herhaalt de schrijver heel vaak?”, vraagt Ingrid. „Vuur en draak”, zegt Siebe na een tijdje. „Goed zo”, zegt Ingrid. „Schrijf die twee woorden maar op in je schrift.”

Het is tien uur ’s ochtends op basisschool De Bussel in het Brabantse dorpje Vlijmen, een school met 322 leerlingen op een steenworp afstand van de dorpskerk. Deze ochtend zitten twee leerlingen – normaal drie, maar een van hen is vandaag ziek – niet in hun eigen klas. Sinds eind vorig jaar krijgen zij vier ochtenden per week les van hun moeder in een aparte ruimte; ’s middags en op woensdagochtend zitten zij in hun eigen klas. Leerkracht Joris Spekle is altijd in de buurt voor als de ouders een vraag hebben.

De Bussel, een ‘witte’ school met veel hoogopgeleide ouders, is één van de vier scholen in Nederland waar ouders die dat willen sinds kort hun kind kunnen onderwijzen – onder begeleiding en volgens strenge instructies.

Aan het experiment met de naam Partnerschapschool nemen slechts 23 leerlingen deel. „Maar over anderhalf jaar zal het op al onze scholen heel normaal zijn dat ouders hun kinderen begeleiden”, zegt Henk van der Pas. Hij is directeur van Scala, waaronder veertien basisscholen in de Brabantse gemeente Heusden vallen.

http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=311

Bron: Julie Wevers, NRC, 24 februari 2014.

Succesfactoren
De publicatie ‘Ouders en school’ van Frederik Smit gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap en medezeggenschap.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart: ‘Ouders en school’ ondersteunt het ingezette beleid en kan scholen een stap verder helpen’

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Tweede Kamer stemt in: ouders krijgen initiatiefrecht om laatste dorpsschool op te nemen binnen coöperatie

loes ypma

Dekker onderzoekt schoolplan Dorpsscholen
Een Kamermeerderheid is voor zelfbestuur van kleine scholen, als sluiting daarmee kan worden voorkomen.

DEN HAAG. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) laat onderzoeken of het mogelijk is dat ouders en dorpsgemeenschap het bestuur van de laatste school in een dorp kunnen overnemen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg de staatssecretaris gisteren om dit plan van de Kleine Scholen Coöperatie mogelijk te maken.
Het plan van het Zeeuwse PvdA-lid Jan Schuurman Hess richt zich op dorpen die hun laatste basisschool dreigen te verliezen doordat het huidige bestuur die wil sluiten, of laten fuseren. Als leraren, ouders en dorpsbewoners het daar niet mee eens zijn, moeten zij zelf het bestuur kunnen overnemen.
Bewonersverenigingen en dorpsraden van Gaastmeer (Friesland), Hoog en Laag Keppel (Gelderland) en Weebosch (Noord-Brabant) hebben zich aangesloten bij de coöperatie. Schuurman Hess wil de onlangs gesloten school in zijn eigen dorp Kats heropenen.
Hoewel de scholen allemaal zelfstandig blijven, zullen ze binnen landelijke coöperaties samenwerken met maximaal zes andere scholen. Ze kunnen elkaars plannen beoordelen en elkaar bezoeken om de kwaliteit van het onderwijs te controleren.
Schuurman Hess is „ongelooflijk blij” met de instemming van de Kamer. „Tot nu toe hadden onderwijsbesturen alle macht om voor grootschalig onderwijs te kiezen. Nu krijgen ouders de kans om voor onderwijs op maat te kiezen.”
Staatssecretaris Dekker liet eerder weten grote bezwaren te hebben tegen het plan. Vooral omdat ouders en leraren er niet zomaar voor kunnen kiezen om de school over te nemen, zonder instemming van het schoolbestuur. Die ‘autonomie van het schoolbestuur’ raakt volgens Dekker aan de kern van het onderwijsbestel. Voor aantasting daarvan zou zelfs een wijziging van de Grondwet nodig zijn.
Maar die macht van besturen laat ook precies het probleem zien, zegt PvdA-Kamerlid Loes Ypma, die de motie indiende. „Het punt is juist dat zij het belang van kleine scholen niet altijd zien.” Omdat een Grondwetswijziging te ingewikkeld zou worden vroeg ze de staatssecretaris om een andere oplossing: medezeggenschapsraden moeten het initiatief kunnen nemen om zich bij zo’n landelijke coöperatie aan te sluiten. Ypma: „Dan moet het schoolbestuur beargumenteren waarom ze dat een slecht idee vinden. Eventueel kan de medezeggenschapsraad daarna nog in beroep gaan. Dat maakt hun positie veel sterker.”
Jan Schuurman Hess heeft alle hoop dat zijn coöperatie op korte termijn van start kan gaan. „Komend schooljaar dreigt de eerste van de deelnemende scholen gesloten te worden. Dus dan willen we beginnen.”
Bron: NRC, 21 februari 2014.

Motie: Kleine scholen coöperatie
De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid op 20 februari 2014 de onderstaande motie aangenomen.
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, schoolbesturen in krimpgebieden er voor kiezen om de laatste school in een dorp te sluiten, terwijl deze school onderwijs van goede kwaliteit aanbiedt; constaterende dat, ouders van leerlingen of leerkracht een dergelijke sluiting momenteel niet kunnen voorkomen; van mening dat, in het onderwijs de kwaliteit van een school voorop moet staan en tegelijk de wensen van leerlingen en leerkracht zo veel mogelijk leidend moeten zijn; overwegende dat; daarom de directe invloed van ouders en docenten versterkt moet worden, zodat er sprake is van een volwaardige gesprekspartner is; overwegende dat, het idee van de coöperatie school (zoals geopperd door coöperatie van kleine scholen) van dorpsscholen die kwalitatief goed presteren een alternatief kan bieden om alsnog te blijven voortbestaan; verzoekt de regering, om binnen het experimenteerartikel in de WPO ouders in het kader van de medezeggenschap initiatiefrecht te geven om de laatste dorpsschool op te nemen binnen een coöperatie; verzoekt de regering, om advies te vragen aan het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht over de juridische gang van zaken bij het benutten van een coöperatie die dient als bevoegd gezag, en gaat over tot de orde van de dag.
Ypma, Rog, Bisschop, Van Dijk

Comité van aanbeveling
Felix Rottenberg, Voorzitter Curatorium Wiardi Beckman Stichting Amsterdam
• Hans Wiegel, Oud-minister van Binnenlandse Zaken
• Frederik Smit, Coördinator Expertisecentrum Ouders, school en Buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
• Yellie Alkema, Voorzitter Stadsdeelraad Centrum in Amsterdam
• Karin van den Broecke, Preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

bol.com
Lees over het initiatiefrecht en hoe de medezeggenschapsraad een belangrijkere rol kan spelen bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Zie nieuwe uitgave: ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs’.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Foto: Loes Ypma, PvdA.

ROADMAP EXPEDITIE MEESTERKLAS ON TOUR

school-bus-def

Interactief onderzoeks- en scholingsprogramma
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum-on/

Ouders en kwaliteit van het onderwijs. Leg de lat hoog

Lat hoog leggen

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. Een school heeft voldoende kwaliteit als blijkt dat de opbrengsten minimaal op het niveau zijn dat je mag verwachten van de onderwijsinstelling.

Ouders
Ouders in de mr kunnen de kwaliteit van het onderwijsaanbod monitoren door vragen te stellen over met name de onderwijskwaliteit, het professionele klimaat en de vakinhoudelijke deskundigheid van leraren. Werken aan verhoging van onderwijsresultaten vergt namelijk een professioneel klimaat, met gemotiveerde vakinhoudelijke deskundige leraren. Vakinhoudelijk deskundige leraren bereiken in de regel betere resultaten én staan met meer plezier voor de klas.

BasisschoolManagement
Volgende maand verschijnt een artikel van Frederik Smit over ouders en de kwaliteit van het onderwijs in BasisschoolManagement, het vakblad voor besturen en directies in het primair onderwijs.

bol.com
Bij uitgeverij SWP Amsterdam is een boek met veel handige tips uitgekomen bestemd voor schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen om mee te denken en te beslissen over de kwaliteit van het onderwijs: ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen’.

http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum

Keynote medezeggenschap en onderwijskwaliteit

Afbeelding Universiteit Twente

Frederik Smit heeft op 20 februari 2014 op de Fontys Hogeschool in Eindhoven een keynote gegeven over medezeggenschap en kwaliteit van het onderwijs.

De lezing was bestemd voor medewerkers en studenten van een dertigtal instituten in Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Sittard, Tilburg, Veghel en Venlo.

Kernvragen
Wat is het gezamenlijk belang van raad/oc en bestuur/management?
Wat kunnen raad/oc en bestuur/management van elkaar verwachten?
Hoe gaan ze het begrip ‘samenwerking’ invullen?
Hoe gaat de raad/oc actief betrokken worden bij het proces van kwaliteitsverbetering?
Hoe kunnen studenten serieus worden genomen?
Hoe de relatie met het bestuur uitbouwen en onderhouden?
Hoe de achterban verantwoording afleggen?

Emmeken van der Heijden, directeur Onderwijs en Onderzoek Fontys, hield een zeer interessante en inspirerende inleiding over de toekomst van de medezeggenschap.

bol.com
Bij uitgeverij SWP Amsterdam is de uitgave verschenen:
Frederik Smit: ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen’.

http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Ga scrummen!

betteke

Frederik Smit in gesprek met hoogleraar Betteke van Ruler en Lise van Oortmerssen over effectief vergaderen en scrummen.

Betteke van Ruler en Lise van Oortmerssen
Lise van Oortmerssen deed een promotieonderzoek naar conversatiepatronen in bestuursvergaderingen. Betteke van Ruler is een aanhanger van de scrummethode en schreef er een aardig boekje over.

Scrum
Een specifieke vorm van vergaderen: ’de scrum’. Deze techniek is bedacht door de Japanners Nonaka en Takeuchi om software te ontwikkelen in complexe projecten. Kleine, goed samenwerkende en multidisciplinaire teams leveren in korte tijd het beste resultaat. Scrum is een term uit het rugbyspel, waarbij spelers op een georganiseerde wijze samenwerken om een doel te bereiken.

MR magazine
Eind februari verschijnt een artikel van Frederik Smit in MR magazine over vergaderen en scrummen.

Uitgeverij SWP
Vorige week is bij uitgeverij SWP Amsterdam verschenen de uitgave:
‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen’.
http://www.swpbook.com/auteurs/633
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

‘Laat ouders hun dorpsschool overnemen’

Hans Wiegel Friesland

Volgende week woensdag, 19 februari 2014, is in de Tweede Kamer een discussie met staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) om een experiment mogelijk te maken waarin een dorpsschool wordt overgenomen door dorpsbewoners, ouders en leraren. Dat staat in een petitie die de Kamercommissie voor Onderwijs heeft gekregen van initiatiefnemer Jan Schuurman Hess, actief PvdA-lid uit het Zeeuwse Kats.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=306

Comité van aanbeveling
Felix Rottenberg, Voorzitter Curatorium Wiardi Beckman Stichting Amsterdam
• Hans Wiegel, Oud-minister van Binnenlandse Zaken
• Frederik Smit, Coördinator Expertisecentrum Ouders, school en Buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
• Yellie Alkema, Voorzitter Stadsdeelraad Centrum in Amsterdam
• Karin van den Broecke, Preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Meet2learn: kinderen met en zonder handicap samen naar school

InegraleschooRoosendaall

Vanaf januari 2013 gaan kinderen met en zonder handicap in Roosendaal samen naar school. Dit is een proefproject van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) in samenwerking met basisschool de Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal. Het gaat voorlopig om twee schoolklassen die één middag per week samen les krijgen, een unicum in Nederland.

Gescheiden werelden
In Nederland is het onderwijs voor kinderen met en zonder handicap gescheiden: de meeste gehandicapte kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Ze leven in een aparte wereld: omdat hun school vaak ver weg is, gaan ze vroeg van huis en zijn pas ‘s middags laat weer terug. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, volgen kinderen met een handicap de hele dag onderwijs samen met andere gehandicapte kinderen.

Samen naar school
Basisschool De Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal vinden dat de scheidingwand tussen kinderen met en zonder handicap moet worden doorbroken. Daarom gaan een aantal leerlingen van deze scholen een middag per week samen naar school, onder de noemer ‘meet2learn’. Na de zomervakantie wordt dit mogelijk uitgebreid tot en dag per week. De leerlingen volgen vakken als muziek, theater, natuur en techniek, en later mogelijk ook rekenen en taal.

De betrokken schoolteams huldigen het standpunt dat succes van de gewenste vernieuwing vooral ook afhangt van een accepterende, stimulerende thuisomgeving. Er wordt verwacht dat de schoolsituatie en thuissituatie dermate op elkaar aansluiten dat het leren op school verbonden, vervlochten en gestapeld is met het leren thuis. De stand van zaken van het onderzoek zal in maart 2014 tijdens een symposium worden gepresenteerd.

Ondersteuning
Het project wordt ondersteund door Expertisecentrum Ouders, school en buurt van onderzoeksinstituut, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen. Bovendien worden de resultaten van het project onderzocht in het kader van de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht. De opgedane kennis en ervaring worden beschikbaar gesteld aan andere scholen, zodat meer scholen aan de slag kunnen met gezamenlijk onderwijs; diverse belangstellenden hebben zich al gemeld. Meer informatie is te vinden via Twitter @meet2learn_Rsd en via http://www.meet2learn.nl.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Check: http://www.medicalfacts.nl/2013/01/07/pilot-kinderen-met-en-zonder-handicap-samen-naar-school/