Monthly Archives: april 2013

School begint thuis. De ouder is de allereerste leerkracht van het kind en ook de belangrijkste

isbo

Eerste landelijke bijeenkomst Ouderbetrokkenheid van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO).

Woensdag 12 juni 2013 / 18,00-21,00 uur
Locatie, Lounge Marrakech
Stemerdingweg 1
3769 CE Soesterberg

Lezing dr. Frederik Smit, expert op het gebied van ouderbetrokkenheid.

http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=271

Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid

medezeggenschapenonderwijsswp2012-850345NEW

Door de economische recessie krijgen reguliere scholen te maken met leerlingen die extra zorgbehoeften hebben zonder dat de middelen en de ondersteuning voor deze scholen zullen toenemen. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad – afgekort (g)mr – zal met het bestuur over ingrijpende zaken als vergroting van de klassen, ontslagen en reorganisaties van gedachten wisselen om bezuinigingen door te voeren. Daarnaast worden inspraakorganen in toenemende mate door het bestuur geconsulteerd hoe om te gaan met veranderende omgangsnormen, het vergroten van het veiligheidsgevoel en het opstellen van oudercontracten.

Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van de medezeggenschapsraad in alle vrijheid hun mening erover kunnen geven.

In deze uitgave komen de succesfactoren aan bod die de invloed van leraren, ouders en leerlingen op het beleid van onderwijsinstellingen optimaliseren.

Publicatie: Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.

In de bijlage de wetteksten over medezeggenschap.

http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Frederik Smit & Jan Doesborgh (2001). De onderhandelmores in opvoedend Nederland

Onderhandelmores opvoedend Nederland

In opdracht van de redactie van de Volkskrant heeft het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) in 2001 onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop ouders met hun kinderen onderhandelen over dagelijkse gebeurtenissen. Hierdoor is een beeld verkregen van het functioneren van de onderhandelingshuishouding zoals ouders dit percipiëren.

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door dr. Frederik Smit (projectleider), drs. Jan Doesborgh, dr. Hans van Gennip, drs. Nico van Kessel (ITS) en prof. dr. Jan Janssens (sectie orthopedagogiek, gezin en gedrag van de Katholieke Universiteit Nijmegen).

Het onderzoek is op constructieve wijze begeleid door drs. Mirjam Schöttelndreier van de Volkskrant.

Frederik Smit en Jan Doesborgh, m.m.v. Hans van Gennip, Nico van Kessel & Jan Janssens (2001). De onderhandelmores in opvoedend Nederland. Nijmegen: ITS.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=270

Naar een excellente school in achterstandssituatie

excellente-school

Ouders
Uit onderzoek is bekend dat schoolsucces van kinderen samenhangt met het opleidingsniveau van ouders. Het is daarom ook voor achterstandsscholen, met laag opgeleide ouders, veel lastiger om met kinderen zeer goede onderwijsresultaten te behalen en als excellente school te worden betiteld.

Excellente school
Een doorsnee school in een achterstandswijk zou kunnen transformeren tot een ‘excellente school’ door aandacht te schenken aan uitbreiding van de leertijd, effectiever invullen van de onderwijstijd, verbeteren van het professioneel klimaat en het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis.

Artikel: Frederik Smit (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie.

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 oktober 2013 – op basis van recent onderzoek en goede praktijken – een Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen met als thema: “Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties”

Informatie en inschrijven: MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Meesterklas surfen op de golven van partnerschap ouders, school en buurt

Meesterklas Optimaliseren Ouderbetrokkenheid

Meesterklas Optimaliseren Ouderbetrokkenheid

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 2 oktober 2013 in Nijmegen – op basis van recent onderzoek en goede praktijken – een nieuwe Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het onderwijs met als thema: “Succesfactoren ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties van VVE tot en met MBO”.

Locatie: Kasteel Heyendael, Nijmegen.

Onze eerste speciale gast is prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit ‘’Niet te veel regels en protocollen”.

Pieter_HuismanNEWMOOIE FOTO

Een deelnemer: “De ALLERBESTE nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt!”

Informatie en inschrijven: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

De ouder als coach. Belang samenwerking ouders, universiteit en sociale netwerken studenten

vlagRadboud

Lezing voor ouders van aankomende studenten Radboud Universiteit Nijmegen. Eerste Ouderavond Radboud Universiteit Nijmegen.

Het programma start om 19.00uur. Dhr. prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, rector magnificus, zal u welkom heten en uiteenzetten wat de sterke punten zijn van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Aansluitend zal dr. Frederik Smit, (coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school, buurt, verbonden aan het ITS) de avond inleiden door u te informeren over het belang van een goede relatie tussen ouder en universiteit.

Titel inleiding: De ouder als coach. Belang samenwerking ouders, universiteit en sociale netwerken van studenten.

Vervolgens kunt u kiezen uit twee interactieve sessies naar keuze. Lon Kalb, projectleider vwo-scholieren Dienst Studentzaken, verzorgt de plenaire afsluiting waarin zij de overige voorlichtingsmogelijkheden van de Radboud Universiteit zal belichten. Ook zullen ervaringen van ouders en studenten hierin aan bod komen. Na afloop bieden wij u een borrel aan.
Check: http://www.ru.nl/studereninnijmegen/ouders/actueel/ouderavond-25-april/

MEESTERKLAS ON TOUR

school-bus-def

ROADMAP MEESTERKLAS ON TOUR

Interactief onderzoeks- scholingsprogramma
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Nijmegen, Roosendaal, Schiedam, Geldermalsen, Soesterberg en Rotterdam.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas-on-tour/

Partnerschap ouders en voor- en vroegschoolse educatie in Schiedam

Stappenplanmodule

In opdracht van de gemeente Schiedam gaat Expertisecentrum Ouders, school en buurt de partnerschap tussen ouders en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) optimaliseren.

Start april 2013.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt heeft voor het ministerie van OCW een analyse heeft gemaakt van de cruciale factoren van programma’s voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) en een stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de VVE ontwikkeld.

Presentatie onderzoeksresultaten rol ouders naar een integrale school

NSGK1266332411

Het Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, voert in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) een onderzoek uit naar de rol van ouders bij de samenwerking van de Mytylschool Roosendaal en basisschool De Kroevendonk naar een integrale school.

De aanzet tot een integrale school vindt plaats binnen een samenwerkingsproject van de Gemeente Roosendaal, de Mytylschool Roosendaal, basisschool De Kroevendonk, het Centrum voor de Kunsten, Milieu Educatief Centrum Roosendaal en ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

De betrokken schoolteams huldigen het standpunt dat succes van de gewenste vernieuwing vooral ook afhangt van een accepterende, stimulerende thuisomgeving.

De verwachting is dat de schoolsituatie en thuissituatie dermate op elkaar aansluiten dat het leren op school verbonden, vervlochten en gestapeld is met het leren thuis. De uitkomsten van het onderzoek zullen tijdens een symposium op 18 juni 2013 worden gepresenteerd.

Frederik Smit (mei 2013). Succesfactoren ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie

Small children at a daycare center.

De ouderinzet en ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kan worden versterkt door een visie op partnerschap tussen beroepskrachten en ouders te ontwikkelen en daarbij aandacht te schenken aan de volgende cruciale factoren: de ambities van de instelling, functioneren van het team, het pedagogisch-didactisch klimaat, de grondhouding van de beroepskrachten en de sfeer van werken.

Bij de vormgeving van partnerschap tussen beroepskrachten en ouders is het van belang te focussen op de realisatie van pedagogische doelen, toerustingsdoelen, organisatiedoelen én democratische doelen.

Frederik Smit (2013). Succesfactoren ouderbetrokkenheid in de VVE. Hoe partnerschap ouders, school en buurt te optimaliseren? In MR magazine, Wolters Kluwer, mei 2013.

Check ouderbetrokkenheid als onderzoeksgebied van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/

Zie ook van Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Check uitgaven over succesfactoren ouderbetrokkenheid: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=267