Monthly Archives: maart 2013

Frederik Smit (2013). Samen sterker. Verbeter communicatie tussen ouders en school. In MR magazine, Wolters Kluwer, april 2013

044

Door betrokkenheid en een zorgvuldige communicatie met de leerkrachten kunnen de ouders hun kinderen beter begeleiden bij de schoolloopbaan.

Er is grote belangstelling voor dit thema bij de Meesterklassen van Expertisecentrum Ouders, school en buurt waar onderzoekers en mensen uit de praktijk een dag lang ervaringen uitwisselen over ‘verwachtingenmanagement’, communicatieproblemen en de rol van de lerarenopleiding.

Een impressie van de inleidingen van onder andere de hoogleraren Pieter Huisman en Kees van der Wolf bij de Meesterklassen ‘professionele communicatie’ in Nijmegen en Rotterdam.

Frederik Smit (2013). Samen sterker. Verbeter communicatie tussen ouders en school. In MR magazine, Wolters Kluwer, april 2013.

Meesterklassen partnerschap ouders, school en buurt.
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Frederik Smit & Pauline Gadet (2007). Lessen van de apenrots. Apenstreken in de medezeggenschapsraad

wildebokito

Aristoteles stelde al dat de mens een politiek dier is. De hoogste kunst van politiek is de juiste bondgenoten te kiezen en daarmee coalities te vormen om mogelijke rivalen buiten spel te zetten. Als je door de ogen van een primatoloog naar inspraakorganen kijkt, zie je soms groepsprocessen die sterke gelijkenis vertonen met de ‘machtsspelletjes’ in een apenkolonie. Net als apen besteden optimaal functionerende medezeggenschapsraden veel tijd aan de relaties met collega’s, want anders worden ze nooit ‘dierbaar’ en komt er niets terecht van samenwerken. Frederik Smit en Paulette Gadet onderzochten welke lessen we kunnen trekken uit de gelijkenis met de apenrots. Zie hun verslag in MR Magazine, nummer 10, oktober 2007.

MR magazine 10, oktober 2007. Lessen van de apenrots. Apenstreken in de medezeggenschapsraad.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=266

Frederik Smit (2012). Tijdig en juist informeren een heikel punt. Evaluatie WMS

wildemedezeggenschap2

Op bijna alle scholen nemen zowel het bevoegd gezag als de leden zelf de medezeggenschapsraad serieus. De meeste raden hebben ook daadwerkelijk invloed op de besluitvorming. Toch loopt nog niet alles even vlekkeloos. De informatievoorziening, communicatie met de achterban en geschillenbeslechting kunnen beter. En ook de bezetting laat nogal eens te wensen over.

Check http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=265

Frederik Smit (2012). Tijdig en juist informeren een heikel punt. Evaluatie WMS. MR magazine, nr. 5, mei 2012.

Frederik Smit (2012). Succesfactoren ouderbetrokkenheid

Tijdschirft-TIB

Frederik Snit. Succesfactoren ouderbetrokkenheid. Tijdschrift Interne Begeleiders. Jaargang 2, nummer 4, september 2012.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=264

Ouders en school

Ouders en school

Frederik Smit (2012). Succesfactoren ouderbetrokkenheid. Ouders en school. Amsterdam: SWP Uitgevers.

Check:http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

ROADMAP MEESTERKLAS ON TOUR

SCHOOLBUS2013

ROADMAP MEESTERKLAS ON TOUR

Interactief onderzoeks- scholingsprogramma Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://lnkd.in/-kExQp

Informatie
Frederik Smit: e-mail F.Smit@its.ru.nl ; telnr. 024-3653566 / 0612413905

Frederik Smit (2013). Gezag op school. Leiderschap nieuwe stijl. MR magazine, 29 (1), 4-6.

kipoversloot

De term ‘gezag’ wordt op veel middelbare scholen zorgvuldig vermeden, omdat het een onbehaaglijk gevoel oproept. Ook op de lerarenopleidingen is het woord niet populair. Toch is er op scholen en in de samenleving behoefte aan meer gezag en duidelijke grenzen. Verschillende actuele incidenten en onderzoeken tonen aan dat het tijd is dat ook medezeggenschapsraden dit onderwerp op de agenda zetten.

De autoriteit van de leraar om een klas te leiden is niet vanzelfsprekend. Niet voor de leerlingen en niet voor de ouders. Het komt nogal eens voor dat de docent de lesstof probeert over te dragen, terwijl de leerlingen onderuit gezakt met hun smartphone zitten te twitteren. De reprimande die de leraar de leerlingen daarvoor geeft en de discussie over het gebruik van de telefoon kan zo maar een kwaad bezoekje van ouders tot gevolg hebben. Uit ITS-onderzoek (Smit e.a., 2011) onder ruim 5000 leraren, leerlingen en ouders weten we dat 98 procent van de leraren naar buiten toe het beeld ophoudt, dat zij de baas zijn in de klas, maar dat een derde van de leerlingen naar eigen zeggen, de touwtjes in handen heeft tijdens lessituaties in het voortgezet onderwijs. De ouders onderschrijven de visie van de leerlingen en klagen dat de contacten met leraren moeizaam verlopen.

Bron: Frederik Smit (2013). Gezag op school. Leiderschap nieuwe stijl. MR magazine, 29 (1), 4-6.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=258

Frederik Smit, Wil van Esch & Herbert J. Walberg (Eds.) (1993). Parental involvement in education

parental_involvement4

The role of parents in the education of their children
In many Western, democratic countries a new look is being taken at the role of parents in the education of their children. Parents are coming to be viewed less as passive spectators, who can pay their taxes, but who have to leave education to the decision makers and the professionals. Nourished by Friedman’s economic theories, the theme of parental choice of school has become a matter of increasing interest. In the school, too, there is an increasing need to take more adequate advantage of the range of cultural-educational situations in the home and to involve parents in education in connection with the chances for the pupils’ development, their school career, and the way the teachers perform their function. the preface and the introduction of the book by Frederik Smit, Wil van Esch and Herbert Walberg.

Contributors:
Kevin Brehony, Don Davies, Rosemary Deem, Wil van Esch, Charles L. Glenn, Diana B. Hiatt, Lila Jacobs, Patricia B. Keith, Timothy Z. Keith, Ralph M. Lee, Don Lueder, Alastair Macbeth, Jacqueline McGilp, Roland Meighan, Oliver C. Moles, Cléopâtre Montandon, Ton Mooij, Samuel S. Peng, Brian D. Ray, Eunsook Roh, Margaret Ruestow, David Seeley, Peter Sinnige, Judith Sloane, Frederik Smit, Margaret Tannenbaum, Theodore Tannenbaum, Derek Toomey, Maria A. Villas-Boas, Herbert J. Walberg, Trudy Wallace, Thomas D. Yawkey.

Editors: dr. Frederik Smit, dr. Wil van Esch, prof. dr. Herbert J. Walberg.

Check: http://www.frederiksmit.nl/docs/Parental_involvement.pdf

Onderzoeksgebied ouderbetrokkenheid, ITS Radboud Universiteit Nijmegen (2013)

Stappenplan[1]

Speerpunten
Speerpunten binnen het onderzoek van Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS Radboud Universiteit Nijmegen zijn: ouderbetrokkenheid en innovatief onderwijs, kwaliteit van het onderwijs, kinderopvang, Voor- en Vroegschoolse Educatie, medezeggenschap en gezagsverhoudingen in het onderwijs.

Voor- en vroegschoolse educatie
In opdracht van de gemeente Schiedam gaat Expertisecentrum Ouders, school en buurt de partnerschap tussen ouders en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) optimaliseren. Start april 2013.

Stappenplan
Voor het ministerie van OCW is een analyse gemaakt van de cruciale factoren van programma’s voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE). Vervolgens is een stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de VVE ontwikkeld.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/

Informatie
dr. Frederik Smit: e-mail F.Smit@its.ru.nl ; telnr. 024-3653566 / 0612413905

Mooie recensie boek Frederik Smit ”Ouders en School. Succesfactoren voor betrokkenheid”

OudersneschoolSWP9789088503320

NBD/Biblion recensie

Op 29 november 2011 verscheen de brief over Ouderbetrokkenheid van de minister van OCW, Marja van Bijsterveldt. Deze brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer deed landelijk veel stof opwaaien: niet alleen bij politici, maar ook bij onderwijsprofessionals, alsook bij ouders zelf. Zoals gebruikelijk waren er voor- én tegenstanders van de inhoud. Tegelijkertijd waren er partijen die de inhoud in hun eigen voordeel uitlegden.

Nauwelijks een halfjaar later plaatst de auteur van dit genuanceerd, actueel, praktisch en ter zake doende schrijven een aantal verworvenheden en belangrijke gedachten tegen de achtergrond van deze brief, maar ook in de brede context van educatief partnerschap, ouders en professionals die samen verantwoordelijk zijn voor leven en leren van kinderen op weg naar volwassenheid, en actuele maatschappelijke ontwikkelingen waarin (educatieve) opvoeders elkaar gewoon nodig hebben.

De publicatie gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.

Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)

Te koop bij Bruna.

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Partnerschap ouders en voor- en vroegschoolse educatie in Schiedam

Stappenplan[1]

Ouders en VVE in Schiedam
In opdracht van de gemeente Schiedam gaat Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan ITS, Radboud Universiteit Nijmegen partnerschap ouders en voor- en vroegschoolse educatie in Schiedam optimaliseren.

Expertise
Op verzoek van het ministerie van OCW heeft Expertisecentrum Ouders, school en buurt een analyse gemaakt van de cruciale factoren van programma’s voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) en een ‘Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de VVE’ ontwikkeld.

Zie: http://www.focusvroegschool.nl/internet123/oberon/site.nsf/vimgfiles/CLIC-825EU7/$file/Brochureouderbetrokkenheidstappen_ITS.pdf

Check:
Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: PROFESSIONELE COMMUNICATIE

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.