Monthly Archives: november 2012

MEESTERKLAS ON TOUR ONDERZOEK ROL OUDERS NAAR EEN INTEGRALE SCHOOL

school-bus-defscherper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!prachtig

Rol ouders bij ontwikkelingen naar een integrale school
Van ontmoeten, vanzelfsprekend samen leren, naar een integrale school

Samenwerkingsproject: Gemeente Roosendaal, Mytylschool Roosendaal, pc-school De Kroevendonk, het Centrum voor de Kunsten, Milieu Educatief Centrum Roosendaal en ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Het project gaat uit van het enthousiasme van gepassioneerde mensen, die een onderwijsomgeving willen creëren waarin optimale voorwaarden aanwezig zijn en waarbinnen leerlingen met een reguliere of speciale onderwijsachtergrond elkaar ontmoeten.

De integrale klas c.q. school krijgt betekenis in het onderwijs, als het onderwijs ermee bekend raakt én er enthousiast over wordt.
• Scholen: Via algemene of specifieke communicatiemomenten, zullen scholen geïnteresseerd raken in het initiatief. Het zou een mooi resultaat zijn als andere scholen hierdoor het voorbeeld gaan volgen.
• Opleiders: Via de Pabo’s en kaderopleidingen kunnen de professionals van de toekomst bekend worden met de integrale klas.
• PO-raad: De communicatie met de PO-raad is enerzijds gericht op het verspreiden van de bekendheid en de kennis rondom de integrale klas, anderzijds kan de PO-raad ook de belangenbehartiger zijn van dit initiatief en daar waar nodig het initiatief steunen.
• LECSO: Het Landelijk Experticecentrum Speciaal Onderwijs kan gebruik maken van de opbrengsten van de integrale klas. Daarnaast is het wellicht zinvol om van het expertisecentrum inhoudelijke feedback te ontvangen op het initiatief.
• ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: De inhoudelijke monitoring van de integrale klas wordt door ITS – Radboud Universiteit Nijmegen uitgevoerd. Hiervoor zal een onderzoeksgroep actief worden. Deel van de activiteiten van deze groep bestaat uit het verspreiden van de opgedane kennis (kennisvalorisatie: het geven van maatschappelijke waarde aan kennis). De projectgroep kan gebruik maken van de kennis die de onderzoeksgroep genereert.
• Opleiding HBO Master Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief: Dit project is onderwerp van het afstudeeronderzoek van twee ambulant begeleiders van de Mytylschool Roosendaal. Zij volgen het proces van leerkrachten in de praktijk en zullen de ervaringen van de leerlingen in kaart brengen.

Start januari 2013.
Informatie
Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl; tel. 024-3653500/06-12413905.

PROGRAMMA MEESTERKLAS ON TOUR

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Impressie Meesterklas Kasteel Heyendael, najaar 2012

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Inleiding van prof. dr. Kees van der Wolf over betrokkenheid van ouders bij de school en leerprestaties.

PROGRAMMA MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

MEESTERKLAS ON TOUR INSPIREREND GEZAG IN HET ONDERWIJS

school-bus-defscherper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!prachtig<

Op 3 april 2013 een nieuwe Meesterklas INSPIREREND GEZAG IN HET ONDERWIJS voor besturen, directies, leraren, leerlingen, studenten en leden van medezeggenschapsraden in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.

Het thema is:

‘INSPIREREND GEZAG IN HET ONDERWIJS’

>Hoe de straatculuur de scholen binnensluipt en het gezag op scholen weer kan terugkomen>

Keynote prof. mr. Pieter Huisman, Hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit

PROGRAMMA MEESTERKLAS ON TOUR

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

Presentaties van Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: papers / presentaties.

Paper presentations of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

MEESTERKLAS ON TOUR OUDERBETROKKENHEID IN ROTTERDAM

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

school-bus-defscherper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!prachtig

Op 27 februari 2013 een exclusieve Meesterklas Ouderbetrokkenheid in Rotterdam voor besturen, directies, leraren, studenten, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.

Het thema is: COMMUNICATIE

Gemeente Rotterdam betaalt voor de deelnemende scholen uit de stad de helft van het inschrijfgeld.

Informatie volgt binnenkort.

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

Presentaties van Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: papers / presentaties.

Paper presentations of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen.

Burgerschap op school. Meer aandacht voor leerlingenparticipatie

<

De school is een belangrijke plaats waar jongeren kunnen leren hoe burgerschap werkt. Scholen zijn zelfs verplicht hier aandacht aan te besteden. Uit rapportages van de inspectie blijkt echter dat het onderwerp onvoldoende aan bod komt en een recent rapport van de Onderwijsraad laat zien dat leerlingen nauwelijks invloed op hun leefwereld op school hebben. Door te investeren in leerlingenparticipatie kunnen scholen de betrokkenheid en invloed van leerlingen vergroten.

Bron: Smit, F. (2012). Burgerschap op school. Meer aandacht voor leerlingenparticipatie. MR magazine, 28 (11), 4-6.

Check:
Burgerschap op school. Meer aandacht voor leerlingenparticipatie

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: PROFESSIONELE COMMUNICATIE

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

 

MEESTERKLASSEN, KASTEEL HEYENDAEL, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS Kasteel Heyendael

ITS Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 30 januari, 6 maart, 20 maart, 17 april en 15 mei 2013 een nieuwe Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leerlingen, studenten, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met als thema:

‘Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties’

Met onder andere Pieter Huisman (hoogleraar Erasmus Universiteit), Micha de Winter (hoogleraar Universiteit Utrecht), Kees van der Wolf, hoogleraar Perm State University, Rusland), Lilian Vliek, (wetenschappelijk medewerker Onderzoekscentrum Instituut Kanjertrainingen), Mariëtte Lusse (hoofddocent Hogeschool Rotterdam), Martine van der Pluijm (docent Hogeschool Rotterdam), David Kranenburg (directeur Stichting Actief Ouderschap), Mieke van Stigt (publiciste), Maartje Reitsma (onderzoeker/adviseur KPC-Groep), Janny Limburg (bureau Peervis), Karin Vosters (voorzitter Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs), Jacqueline Boerefijn MSc, Joke Kieweit-Kester (LerenenOrganiseren.nl), Ercan Torun (bovenschools manager Cosmicus Onderwijs), Klaas Jurjens (Trainer/adviseur CNV Onderwijs Academie), Baudy Wiechers, (oprichter van een democratische school), Ton Legerstee (beleidsadviseurJOS, Rotterdam) en Frederik Smit (senior onderzoeker ITS/coördinator Expertisecentrum Ouders, school en buurt, Radboud Universiteit Nijmegen).

De MEESTERKLAS geeft de deelnemers inzicht hoe zij 100% ouderbetrokkenheid kunnen realiseren om de resultaten van de leerlingen fors te verbeteren en gedetailleerd uit te werken in actieplannen, nieuwe aanpakken en in het schoolplan.

De focus van de MEESTERKLAS is gericht op educatief partnerschap, onderwijsondersteunend gedrag en de doorgaande lijn/beroepsoriëntatie /schoolkeuze.

Doel van deze dag is om met u, als professional, concrete stappen te zetten om ouderbetrokkenheid een structurele plaats te geven binnen uw werkzaamheden. Samen gaan we aan de slag met het maken van een uitvoeringsplan dat past binnen uw organisatie.

U krijgt bruikbare tools, stappenplannen en suggesties aangereikt, om de samenwerking met alle ouders op uw school creatief inhoud te geven en de schoolprestaties van leerlingen aanzienlijk te verbeteren.

Iedere deelnemer ontvangt een mooi uitgegeven boek met nieuwe, succesvolle, vormen van ouderbetrokkenheid om de onderwijsresultaten te optimaliseren.

Actie
Inschrijven t/m 1 januari 2013: neem GRATIS een collega of ouder mee naar de MEESTERKLAS.

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Informatie: Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl; 06-12413905.

Presentaties van Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: papers / presentaties.

Paper presentations of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen.

Klassenfoto MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL, 7 november 2012

Klassenfoto Meesterklas 7 november 2012

Met dank aan Ton Legerstee!

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen


Praktische toelichting WMS

Wetskennis en focus zijn onmisbaar als je als ouder, leraar of leerling nadrukkelijk betrokken wilt worden bij het beleid van de onderwijsinstelling. Een medezeggenschapsraad die kennis van zaken heeft en soepel met de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) omgaat, kan als een stevige ‘counterpart’ van het bestuur optreden.

Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van de medezeggenschapsraad – met kennis van zaken – en in alle vrijheid hun mening erover kunnen en durven geven.

Deze uitgave bevat een praktische en handzame toelichting bij de Wet medezeggenschap op scholen.

Frederik Smit (2012). Praktische toelichting bij de Wet medezeggenschap op scholen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

ISBN: 9789088503443
1ste druk
Prijs: € 27.90

Verschijnt binnenkort.

Uitgaven over ouderbetrokkenheid en medezeggenschap van Frederik Smit bij SWP Uitgevers

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

IMPRESSIE MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL, ITS – RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN, 7 november 2012

Meesterklas woensdag 7 november 2012

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Presentaties van Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: papers / presentaties.

Paper presentations of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen.

Interviews met Frederik Smit over ouderbetrokkenheid bij het onderwijs

Studenten op universiteit

Studenten op universiteit. Pa en ma komen er aan
Ouderbetrokkenheid op de universiteit
Frederik Smit geïnterviewd door Martine Zuidweg in VOX, Onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit Nijmegen, nr. 3, 10/2012. Ouders struinen en masse door de gangen tijdens open dagen, komen vaker mee naar gesprekken met studentdecanen en ze volgen college op Ouderdagen. Pa en ma laten steeds vaker hun gezicht zien op de campus. En hun inbreng groeit. Zie artikel in VOX.

view_medewerkersPa&MaUniversiteitVOX

Betere schoolcijfers met betrokken ouder
De aanpak van Rotterdamse scholen om ouders meer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen is een succes.
Frederik Smit, senior onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen, waaronder ITS valt, vindt de verbeteringen in Rotterdam een goede basis voor de toekomst. “We weten dat kinderen het beter doen op school, als ouders en school samenwerken”, legt hij uit. “Het doel is dan ook om uiteindelijk 100 procent ouderbetrokkenheid te behalen.” Zie Metro, woensdag 14 november 2012:

http://www.metronieuws.nl/regionaal/betere-schoolcijfers-met-betrokken-ouder/SrZlkm!7ayZjAPKJevRw/

Flexplek voor helpende ouders
Geen geld meer voor conciërges of klassen assistenten? Scholen lokken vrijwilligers onder zzp-ouders: gratis laptop in ruilvoor helpen in de schooltuin of een ander karweitje.
Frederik Smit: ‘Er zijn studies die aantonen dat het kind daardoor beter gaat presteren. Maar er zijn net zo studies die het tegenovergestelde beweren.’ Zie artikel in De Volkskrant, vrijdag 26 oktober 2012.

Flexplek voor helpende ouders<

Monitor ouderbetrokkenheid geeft aan: ouderbetrokkenheid op school gaat de goede kant op
Visies, tips en good practices

Frederik Smit geïnterviewd door Heleen de Bruijn in PrimaOnderwijs.nl. Voor alle professionals in het onderwijs, nr. 6, november 2012. Smit: ‘Het allerbelangrijkste is dat er open communicatiekanalen zijn tussen ouder en school. Het kind moet het idee hebben zelf de regisseur te zijn en het gevoel te hebben dat het bij de ouders terecht kan als er iets is.’ Zie artikel in PrimaOnderwijs.nl.

view_medewerkersMonitorOuderbetrokkenheidOCW</a>

School: help kind thuis
Samen achter scholier staan geeft beste resultaten.Frederik Smit geïnterviewd door Heleen Boex, AD: “School: help kind thuis”, maandag 4 juni 2012. In Afrika heb je het gezegde: “Je hebt een heel dorp nodig om een kind groot te brengen’’ zegt Frederik Smit, onderwijskundige Radboud Universiteit Nijmegen. “Aan de ene kant kunnen ouders met hulp van tantes, buurvrouwen en anderen hun kind begeleiden. De school kan ze daarbij begeleiden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkklasjes en verlengde schooldagen. Maar een school kan het niet alleen, die heeft de ouders nodig.’’ Zie: Algemeen Dagblad, maandag 4 juni 2012.

Mannen, opgelet! Voorleesmoeders gezocht
Dinsdag 10 januari 2012. Er zijn nauwelijks voorleesvaders op scholen. Dat worden er waarschijnlijk niet veel meer, nu er specifiek wordt gezocht naar mama’s (m/v). Frederik Smit geeft zijn mening in de Pers over de aanpak van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) om de Nationale Voorleesdagen (vanaf 18 januari) te promoten. Zie: Mannen-opgelet-Voorleesmoeders-gezocht.

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

Presentaties van Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: papers / presentaties.

Paper presentations of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen.

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.