Monthly Archives: juni 2012

Frederik Smit (Red.) (2012). Brug naar de toekomst. Partnerschap, ouders, school en buurt. Bijdragen Meesterklas.

Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt

Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt

Frederik Smit (red.) (2012). Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt. Meesterklasbijdragen 2. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Met bijdragen van: prof. mr. dr. Miek Laemers, prof. dr. Louis Tavecchio, prof. dr. Kees van der Wolf, dr. Ron Oostdam, Ton Legerstee, Jannie Limburg, drs. Gerard Weide, drs. Lilian Vliek, drs. Adri Menheere, David Kranenburg, drs. Maartje Reitsma, drs. Cees de Wit, Maarten Neomagus, drs. Hans Kaldenbach, drs. Joke Kiewiet-Kester, Lonneke Sondorp, dr. René Tolboom, José Boone, Elise Sijthoff, drs. Mariëtte Lusse en dr. Frederik Smit.

Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de schoolloopbaan van de leerlingen. Door de ouders en de school te verbinden met de omringende samenleving blijken scholen effectiever te functioneren.
Partnerschap van ouders, school en buurt bestaat echter veelal theoretisch op papier en is doorgaans nog geen praktijk, zoals de overheid graag zou willen. Scholen ervaren dat ouders zich te vaak als ‘klanten’ opstellen en ouders merken op hun beurt dat leraren een ‘professionele’ afstand bewaren. Buurtinstellingen worden nog te weinig bij activiteiten van het onderwijs betrokken.

Vormen van samenwerking
De ervaringen van deskundigen en de deelnemers aan de Meesterklassen met vormen van samenwerking tussen ouders, school en buurt zijn onderwerp geweest van de scholing die het Expertisecentrum in de winter van 2011/2012 in Kasteel Heyendael, Radboud Universiteit Nijmegen, heeft georganiseerd.

Deze uitgave is een onderdeel van de Meesterklas.

Frederik Smit (red.) (2012). Lessen van Successen in Rotterdam. Bijdragen Meesterklas.

Lessen van successen in Rotterdam

Lessen van successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen.

Frederik Smit (red.) (2012). Lessen van Successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Met bijdragen van Annette Diender, Frederik Smit, Mariëtte Lusse, Martine van der Pluijm, Marloes Endenburg & Sandra Pardoel, Marian Bentvelzen, Gerben Heldoorn & Ton Legerstee.

Betere onderwijsresultaten door ouders meer te betrekken bij de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat is waar ouderbetrokkenheid in Rotterdam om draait. Vaak wordt ouderbetrokkenheid gezien als een manier om de werkdruk op scholen iets te verlichten, of als middel tot culturele integratie. Heel mooi natuurlijk, maar ouderbetrokkenheid is veel meer in Rotterdam. En dan heb ik het over de bevordering van de leerprestaties van de kinderen.

Onderwijsresultaten
De onderwijsresultaten van onze Rotterdamse leerlingen moeten de komende jaren fors omhoog. Hoewel de afgelopen jaren de verbetering is ingezet en we de achterstand langzaam inlopen, blijven de onderwijsresultaten in de Maasstad achter bij de rest van het land. Het vorig jaar gelanceerde programma Beter Presteren is bedoeld om de onderwijsresultaten op te schroeven. Scholen en docenten zijn aanspreekbaar op de onderwijsresultaten van onze kinderen. Maar zij zeker niet alleen. Ook de ouders zijn nadrukkelijk aan zet.

Nieuwe inzichten en praktische handreikingen
In dit boek zijn nieuwe inzichten en praktische handreikingen bij elkaar gebracht. Tezamen zijn ze gepresenteerd tijdens de ‘Meesterklas Educatief partnerschap ouders, leerlingen en school’. Onderwijsprofessionals, doe er uw voordeel mee. De Rotterdamse lessen van successen zijn in veel situaties toepasbaar. Niet alleen school, maar ook ouders en – vooral – uw leerlingen worden er beter van.

Met een inleiding van Hugo de Jonge, Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin, Rotterdam

Deze uitgave is een onderdeel van de Meesterklas.

De Wet van de oogst. Partnerschap ouders, school en buurt. Bijdragen Meesterklas

De Wet van de oogst

De Wet van de oogst. Partnerschap, ouders, school en buurt. Meesterklasbijdragen

Frederik Smit (red.) (2011). De Wet van de oogst. Partnerschap Ouders, school en buurt. Meesterklasbijdragen. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Met bijdragen van prof. dr. Kees van der Wolf, prof. mr. dr. Miek Laemers, prof. dr. Louis Tavecchio, drs. Henk Jansen, mr. Katinka Slump, Menno van de Koppel, mr. dr. Joke Sperling, Kees Jansen, Ouko Beuving, drs. Lenie van Lieverloo, drs. Cees de Wit en drs. Mariëlle Rutten.

Er is een groeiende aandacht voor samenwerking van opvoeders, thuis en op school, en voor de verantwoordelijkheden en plichten van de ouders als deelnemers in de samenleving. We zien opvoeding en onderwijs steeds vaker als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, de school en de ‘community’ (wijk, buurt). Zoals ze in Afrika zeggen: ‘It takes a village to raise a child’. Ouders zijn op hun beurt doorgaans (zeer) geïnteresseerd in het onderwijs dat hun kinderen volgen.

Traditionele boerenbedrijf
Onderwijsinstellingen kunnen wat betreft de bedrijfsvoering om ouders en buurt bij de school te betrekken veel leren van het traditionele boerenbedrijf waar men blootgesteld is aan grillige weersomstandigheden. Op basis van de ‘Wet van de oogst’
tracht men in de agrarische sector een goede basis te leggen voor succes door planning, voorbereiding, effectief, efficiënt werken te combineren met geduld, doorzettingsvermogen en een goede timing (Covey, 1989).
De meeste werkplekken in het onderwijs zijn uiteraard niet te vergelijken met die van een agrariër, maar u kunt er wel veel leren over wat nodig is om een kwaliteitsproduct te ontwikkelen.

‘Meesterklassen’
Het Expertisecentrum Ouders, school en buurt is in het voorjaar van 2011 gestart met het organiseren van ‘Meesterklassen’ voor schoolbesturen, schoolleiders en MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs. Tijdens de Meesterklassen is met name aandacht besteed aan planmatig werken, effectief werken en hoe op een evenwichtige wijze proberen om te gaan met de belangen van de betrokkenen.

Deze uitgave is een onderdeel van de Meesterklas.

Factsheet begrippen partnerschap ouders en school

Factsheet begrippen ouders, ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en partnerschapFactsheet begrippen ouders en school

Meesterklas Ouders, school en buurt

Meesterklas Ouders, school en buurt

Frederik Smit (jumi, 2012). Factsheet begrippen ouders, ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en partnerschap

Internationaal wordt al decennia het begrip ´partnership´ gehanteerd als een concept om betekenisvolle samenwerkingsrelaties tussen ouders, school en ´community´ vorm te geven.

Partnerschap is dan op te vatten als een proces waarin de betrokkenen er op uit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen naar zelfstandigheid te bevorderen.

Vormen van partnerschap
In de Meesterklassen onderscheiden we diverse vormen van partnerschap. Minister Van Bijsterveldt en schoolbesturen zetten met name in op educatief partnerschap. Het gebruik van het begrip ‘partnerschap’ van ouders en school suggereert dat ouders en leraren samen de agenda van het overleg kunnen bepalen, terwijl dat in de praktijk vaak niet het geval is. Democratische en maatschappelijke doelen worden doorgaans niet expliciet genoemd. Niet alle ouders weten trouwens gebruik te maken van hun medezeggenschapsrechten.

Frederik Smit e.a. (2009). Stappenplan optimalisering betrokkenheid ouders VVE

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid VVE

Minister van OCW beveelt in brief aan voorzitter Tweede Kamer het Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid aan om onder de aandacht van VVE-instellingen te brengen.
Frederik Smit, Geert Driessen en Cees de Wit (2009). Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid VVE.

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid VVE

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid VVE

Op verzoek van ministerie van OCW heeft het Expertisecentrum, Ouders, school en buurt, verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, een Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie uitgewerkt. De minister van OCW beveelt in de brief van 11 maart 2010 aan de voorzitter van de Tweede Kamer het Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid onder de aandacht van VVE-instellingen te brengen.

Partnerschap vraagt dat je elkaar ziet en hoort en op elkaar reageert. En ook dat je elkaar respecteert. En dat je toch toenadering zoekt als je het niet helemaal eens bent met de opvattingen van de ander. Dat vraagt een investering van beide kanten. Je doet dat allemaal in het belang van het kind en vanuit het besef dat je samen meer kunt dan alleen.>

Positief effect
Vanuit de thuissituatie kan er een positief effect uitgaan op de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen. Ouders kunnen een thuissfeer creëren die de ontwikkeling van hun kind stimuleert. Te denken valt aan het voorlezen en samen spelen. Het is voor ouders minstens zo belangrijk te weten wat hun kind in een VVE-instelling doet en hoe zij hun kind thuis het beste kunnen ondersteunen. Omgekeerd is het voor beroepskrachten ook relevant om te weten hoe het kind thuis functioneert en wat ouders met het kind ondernemen.

Ontwikkelingswereld van het kind
Beroepskrachten kunnen ouders tijdens inloopochtenden en informatieavonden zelf laten ervaren wat hun kind meemaakt in zijn of haar ontwikkeling. Met deze informatie kan een ouder beter aansluiten bij de ontwikkelingswereld van het kind. Het is van belang dat de VVE-instelling en ouders met elkaar afspraken maken over een zo optimaal mogelijke samenwerking.

Frederik Smit (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormen waardegemeenschap. MR magazine, 28 (6/7), 4-6.

Welkom in de school

Frederik Smit (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormen waardegemeenschap. MR magazine, 28 (6/7), 4-6.

Welkom in de school

Bij partnerschap tussen ouders en school gaat het ook om de school als waardegemeenschap. Met de ouders komt sociaal kapitaal (hulpbronnen en ideeën) van onschatbaar belang de school binnen.

De verwachting is dat het succes van het maatschappelijk debat met name afhangt van de mate waarin scholen er in slagen deze hulpbronnen en ideeën van ouders te benutten, passend bij de school en de wijk.

Voorwaarden
De voorwaarden voor het benutten van sociaal kapitaal zijn:
Samen is het parool. Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, waarbij ieder een eigen eindverantwoordelijkheid heeft: ouders voor het opvoeden en het schoolteam voor opvang en onderwijs.
Duidelijkheid. Ouders en leraren moeten met elkaar communiceren over wederzijdse verwachtingen en hoe ze aankijken tegen de begeleidende en ‘opvoedende’ taak van de professional en de ‘onderwijzende’ taak van de ouders.
Minder toespraak en meer inspraak. Schoolteams kunnen proberen ouders wat minder toe te spreken, meer naar hen te luisteren, open te staan voor hun zorgen en hen nadrukkelijker uit te nodigen zitting te nemen in de (g)mr.

Bron: Smit, F. (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormen waardegemeenschap. MR magazine, 28 (6/7), 4-6.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=267

Meesterklas als spiegel en springplank voor educatief partnerschap

Meesterklas als spiegel en springplank voor educatief partnerschap

Meesterklas Ouders, school en buurt

In het onderwijs is ouderbetrokkenheid een belangrijk thema waarin het draait om het opbouwen en behouden van relaties met ouders. Kernelementen daarin zijn vertrouwen en professionaliteit.

Om de ouderbetrokkenheid op een school goed uit de verf te laten komen leren we bij het Expertisecentrum Ouders, school en buurt directies, leerkrachten en leraren in kleinschalige ‘Meesterklassen’ diverse rollen te combineren, die van vakexpert, rolmodel en educatief partner van ouders. Ons uitgangspunt is de ouderbetrokkenheid ‘community based’ te organiseren.

Vak apart
Het opbouwen en onderhouden van contacten met ouders is een vak apart. Sommige schoolteams gaan het ogenschijnlijk gemakkelijk af. Maar ik merk dat het voor vele teams echter hard werken is en voor een aantal lijkt het aangaan van een partnerschaprelatie haast een onneembare vesting.

Leerkracht PO: ‘Onze ouders zien school en thuis vaak als iets dat geheel los staat van elkaar; wij horen ons niet met hun thuissituatie te bemoeien en zij bemoeien zich niet met de school. Hoe kun je ouders het belang bijbrengen van betrokkenheid bij de school?’

Klachten
Veel gehoorde klachten van directies en leraren zijn dat ouders (te) lang met vragen en klachten blijven rondlopen, niet verschijnen op georganiseerde momenten als ouderavonden, inloopochtenden en vaste spreekuren. En dat ouders pas contact opnemen als de emmer overloopt en ze echt boos zijn. Ouders klagen op hun beurt dat leerkrachten weinig mededeelzaam zijn, hen op een ‘professionele’ afstand zetten en er voor schromen hen in de ‘keuken’ te laten kijken.

Directeur VO: ‘’Ik word door ouders als slecht benaderbaar gezien. Ik heb het idee dat ouders vooral contact hebben met de leraren voor een gesprek over hun kind. Ik zie dat ouders zich met name roeren als wij iets niet goed doen. Hoe geef ik vorm aan partnerschap als directeur?’

Woensdag 20 juni 2012
Het is woensdag 20 juni. De eerste deelnemers druppelen ’s ochtends om half tien kasteel Heyendael binnen op de campus van Radboud Universiteit Nijmegen. Ze komen uit alle windstreken. Vanuit Groningen, Friesland, de Achterhoek tot aan Zeeland en Limburg. Ik herken een paar deelnemers die voor de tweede keer komen én hun collega’s hebben meegenomen. En een student op leeftijd komt zelfs voor de derde keer. Om 10 uur geeft dagvoorzitter Ton Legerstee (JOS, Rotterdam) de aftrap.

Vragen
Vragen waarmee de 30 deelnemers naar de Meesterklas komen, zijn: ‘Hoe benader je ouders als school? Hoe kunnen we de communicatie met ouders verbeteren waardoor ze zich gehoord voelen? Hoe activeer je ouders? Hoe onderzoek je hun belangstelling? Hoe krijg je meer betrokken ouders? Hoe kunnen we in het onderwijs gebruik maken van de kennis van ouders omtrent hun kind? Hoe kun je echt gaan samenwerken?”

Lezingen
Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en ik behandelen in lezingen de succesfactoren om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Succesvol zijn in het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid vraagt om investering in het ontwikkelen van een visie op onderwijs en de rol die ouders daarin kunnen spelen.
Het uitgangspunt van het Expertisecentrum is om opvoeding en onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, de school en de community (wijk, buurt) te beschouwen. Zoals ze in Afrika zeggen: ‘It takes a village to raise a child’. Ik ben van mening dat het belangrijk is de ouderbetrokkenheid tot in de puntjes voor te bereiden en dat het een vanzelfsprekend deel van het werk van het schoolteam wordt.
Ouders moeten goed weten waar het schoolteam voor staat, wat het wil en wat hun visie is. Dat begint mijns inziens met het afleveren van goed werk waarmee de ouders meer krijgen dan zij verwachten.
De deelnemers zitten op het puntje van hun stoel, omdat we ze tijdens onze presentaties een spiegel voorhouden en uitdagen eens goed na te denken wat ze precies beogen met de ouderbetrokkenheid.

Netwerklunch
Het onderhouden van contacten met het netwerk van ouders en met andere dienstverleners in de onlineomgeving van de school om de leerlingen beter te bedienen is daarbij cruciaal. Tijdens de lunch nodigen we daarom de deelnemers uit hun ‘comfort zone’ te verlaten, de kracht van netwerken aan den lijve te ervaren en hun ‘kennen-mogen-en-vertrouwen-factor’ te verhogen. Een opstap om met open vizier de workshops te gaan volgen.
Een aantal deelnemers gunt zich geen tijd om te genieten van de lunch.

Workshops
‘s Middags leren de deelnemers in de workshops hoe ze samen met ouders, als educatieve partners, kunnen gaan werken. De sessies hebben de functie van een springplank. De deelnemers krijgen gewoon zin op school met hun collega’s over de aangeboden stof te praten en te excelleren. David Kranenburg (Actief Ouderschap) reikt tips en tools aan om partnerschap met alle ouders aan te gaan. Joke Kiewiet-Kester (Lerenenorganiseren.nl) presenteert verbetermogelijkheden. Maartje Reitsma (KPC Groep) bespreekt moderne vormen van effectieve communicatie en Karin Vosters (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs) laat de deelnemers ervaren wat de Sociocratische stuurkunde kan betekenen om ouderbetrokkenheid te realiseren.
Ik sta verbaasd over de leergierigheid en de gretigheid waarmee de deelnemers de sessies volgen.

Micha de Winter
Om vier uur begint Micha de Winter (hoogleraar Universiteit Utrecht) met zijn lezing over ‘Het belang van wederkerige betrokkenheid van ouders en school’. Hij heeft een hele prettige ontspannen manier van presenteren (met humor) en ik waan me weer als student in de collegebanken te zitten. Iconen van de pedagogiek als M.J. Langeveld (‘Huis-tuin-en-keuken-onderwerpen’) en Lea Dasberg (‘Grootbrengen door kleinhouden’) passeren de revue.
De deelnemers zijn enthousiast, hangen aan zijn lippen en weten niet van ophouden om vragen te stellen.

Afsluiting
Aan het eind van de dag, om half zes, bij een drankje en een hapje merkt een directeur van een basisschool verheugd op: ‘Ik heb voor m’n idee vandaag geleerd onbevangen te denken over de relatie ouders en school, kansen te signaleren en ouders actief te betrekken bij de school, zodat ik weer kleur kan geven aan mijn baan’.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Inleiders Meesterklas

Inleiders Meesterklas

Kasteel Heyendael

Gastsprekers en workshopbegeleiders Meesterklassen partnerschap, ouders, school en buurt

Gastsprekers:

 • prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht
 • prof. mr. dr. Miek Laemers, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit, Amsterdam en lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgeschillen
 • prof. dr. Louis Tavecchio, bijzonder hoogleraar pedagogische aspecten en kwaliteit van kinderopvang, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. Kees van der Wolf, hoogleraar aan de Perm State Pedagogical University in Rusland) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname
 • mr. Katinka Slump, advocaat onderwijsrecht bij Judion, Stichting Juridische Dienstverlening Onderwijs
 • drs. Henk Jansen, organisatieadviseur
 • Lonneke Sondorp, directeur Kleurrijke Scholen
 • dr. Ron Oostdam, lector Maatwerk Primair, Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo Almere)
 • drs. Adri Menheere, senior docent primair onderwijs, Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleider PO
 • drs. Gerard Weide, directeur Instituut voor Kanjertrainingen
 • drs. Lilian Vliek, wetenschappelijk medewerker Onderzoekscentrum van het Instituut voor Kanjertrainingen
 • Jannie Limburg, bureau PEERVIS
 • drs. Mariëtte Lusse, hoofddocent Hogeschool Rotterdam

Workshopbegeleiders:

 • David Kranenburg, directeur Brede Basisschool Caleidoscoop Almere en voorzitter Stichting Actief Ouderschap
 • drs. Hans Kaldenbach, directeur ACTA-Kaldenbach
 • José Boone, eigenaar van bureau Via Dialoog. Voor trainingen, dialogen en begeleiding op basis van Geweldloze Communicatie
 • dr. René Tolboom, leerkracht en adviseur van de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag
 • Simten Goren, beleidsmedewerker Diversiteit op de Haagse Hogeschool
 • drs. Wilma Willems, senior adviseur KPC Groep
 • Elise Sijthoff, directeur Fysio Educatief
 • Ercan Torun, directeur basisschool Cosmicus en bovenschools manager Cosmicus Onderwijs
 • drs. Mirjam Faber, eigenaar van Faberonderzoektenzetop en Vrolijkopvoeden
 • drs. Joke Kiewiet-Kester, helpt scholen met visie, functiemix en oudercontact
 • Ouko Beuving, senior adviseur Governance en Kwaliteit / coördinator en trainer Academie, Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs
 • Kees Jansen, senior adviseur, Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs
 • drs. Henk Jansen, organisatieadviseur
 • drs. Maartje Reitsma, onderzoeker/adviseur KPC Groep
 • drs. Martine van der Pluijm, docent/onderzoeker Hogeschool Rotterdam
 • Karin Vosters, gecertificeerd Sociocratisch scholingsdeskundige en voorzitter van de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag

Planning Meesterklassen:
Nijmegen: 19 september 2012
Nijmegen: oktober 2012
Rotterdam: november 2012

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/gastspreken/

Inlichtingen: dr. Frederik Smit: e-mail F.Smit@its.ru.nl ; tel.nrs. 024-3653566/06-12413905

Ouders en school. Praktische handvatten partnerschap

Ouders en school

Succesfactoren voor betrokkenheid

Frederik Smit
http://www.swpbook.com/auteurs/633

ISBN: 9789088503320 104 pagina’s 1ste drukPrijs: € 13.90

http://www.swpbook.com/1572

</
Op verzoek van SWP-Publishers heb ik de succesfactoren voor ouderbetrokkenheid in een handzaam boekje beschreven. De brief van minister Van Bijsterveldt van 29 november 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heb ik als uitgangspunt genomen.

Goede contacten tussen school, ouders en buurt werken door in de kwaliteit van een school en de leerprestaties van de leerlingen. Succesfactoren voor het optimaal functioneren van vormen van ouderbetrokkenheid zijn:

 • de wijze waarop betrokkenen een visie ontwikkelen in het met elkaar omgaan in het kader van het ouderbetrokkenheid;
 • de mate waarin afspraken, procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden duidelijk zijn;
 • de mate waarin betrokkenen bereid zijn het samenwerkingsproces gezamenlijk aan te gaan;
 • de vaardigheid waarmee de betrokkenen met elkaar omgaan.

De vraag óf deze vier elementen elkaar stimuleren dan wel tegenwerken, wordt mede bepaald door de samenwerking met instellingen in de ‘community’ (buurt, wijk).

Ouders en school biedt praktische handvatten voor onderwijsprofessionals om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren. Hoe kunnen zij ouderbetrokkenheid stimuleren? Waar kunnen ouders bij betrokken worden? En wat hebben de ouders nodig van de school?

‘Goede ouder-schoolrelaties zijn minstens zo belangrijk als taal en rekenen’
– Prof. dr. Micha de Winter, pedagoog.

‘Scholen zouden niet te bescheiden moeten zijn om ouders te vragen zich in te zetten voor de school van hun kind’
– Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dr. Frederik Smit is senior onderzoeker en coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Ouderbetrokkenheid is een rode draad in zijn onderzoeksloopbaan.


Onderzoek functioneren Rotterdams beleid relatie ouders en school

Met mijn collega’s Menno Wester en Jos van Kuijk doe ik een onderzoek naar het functioneren van het Rotterdams beleid wat betreft de relatie ouders en school.
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en surveys onder directies en ouders PO en VO naar succesfactoren.

Image

Uitgangssituatie
Minister van Onderwijs (Marja van Bijsterveldt) en wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin van Rotterdam (Hugo de Jonge) vinden de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van groot belang voor de leerprestaties en het welbevinden van de leerlingen.

Initiatief
Het onderzoek is een initiatief van het actieprogramma Beter Presteren en JOS, gemeente Rotterdam.

Uitvoering
Het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen voert het onderzoek uit.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in wat de effecten zijn van beleid om onderwijsondersteunend gedrag van ouders en educatief partnerschap tussen ouders en school te optimaliseren. Wanneer leidt beleid tot aantoonbaar hogere onderwijsresultaten en wat zijn de succesfactoren?

Waar gaat het onderzoek over?
Vier belangrijke thema’s komen in de vragenlijst aan de orde: relatie ouders en school, onderwijsondersteunend gedrag van ouders; educatief partnerschap tussen ouders en school en effecten ouderbetrokkenheid.

Wanneer?
Onderzoek nu online! www.its-nijmegen.nl/oudersenschool

Meer informatie
Frederik Smit ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt Radboud Universiteit Nijmegen f.smit@its.ru.nl

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/functioneren-relatie/